Norske rom
 
:: Om norske rom
:: Forskning
:: Personer
:: For studenter
:: Kalender
:: Kontakt oss
 

 

 

 


Norsk ”fortid”: Kontinuiteter og konstruksjoner

Programme and schedule

Norske rom er et flerfaglig nettverk av forskere og studenter ved UiB som tematiserer og bidrar til å utvikle samfunnsvitenskapelige og humanistiske studier av norsk virkelighet. Vi er interessert i alle bidrag til forståelsen av norske forhold, og er særlig opptatt av å utforske hvordan mennesker preges av og preger sine romlige omgivelser. Én av våre aktiviteter er å avholde konferanser, og forrige konferanse om lokalsamfunnsutvikling (2009) har resultert i bokmanuset Utvikling når Alternativet er Avvikling (redigeres av Mary Bente Bringslid).

På årets konferanse (Solstrand, Os ved Bergen, 7-8. november 2011) ønsker vi å ”plassere norske rom i tid”, det vil si problematisere visse sider ved temporalitet, og vi vil særlig fokusere på betydningen av fortid. Teoretisk står ”fortid” i et komplekst forhold til ”nåtid” . Én hovedinteresse er representert ved studier av ”the past of the present”, det vil si hvordan fortid konstrueres ut fra og derfor i ulik grad reflekterer samtidas virkelighet. Med dette utgangspunktet vil vi være interessert i å undersøke folks representasjoner av fortida, og hvordan slike representasjoner eller konstruksjoner inngår i samtidas prosjekter – sosialt, politisk, økonomisk og på andre måter. Tematisk er dette et vidt felt som innbefatter både personlige og kollektive former for representasjon, for eksempel eldre menneskers livsminner, slektsgransking, museale utstillinger og annen kulturarv, festivaler og spel, nasjonale høytider, merkevarebygging av lokalsamfunn, historieframstillingen i skolen, bygdebøker, lokalhistoriske skrifter og andre faglige og ikke-faglige former for historieskriving.

Et annet hovedperspektiv vil vektlegge at fortida har egenverdi i produksjonen av nåtida, at vi finner historisk kontinuitet på ulike nivå som preger utformingen av samtida – og som ikke nødvendigvis fanges opp av samtidas representasjoner. Som Marshall Sahlins har formulert det: “There are structures of and in history. It's not all tricks the living play on the dead” (2004:128) . Med dette utgangspunktet vil det være interessant å spore kontinuitet, endring og transformasjoner i ”det norske” gjennom tid, for eksempel i grunnleggende verdistrukturer, sosialitetsformer, differensieringsmønstre, tilpasningsformer, maktforhold osv.

Vi åpner for begge disse posisjonene og inviterer bidrag som gjennom casestudier av norske rom (institusjoner, lokalsamfunn, sosiale miljøer eller nettverk) viser hvordan ”fortid” (forstått som representasjon/konstruksjon eller kontinuitet, eller som en kombinasjon av disse) får betydning i samtida. Vi er også åpne for teoretisk orienterte innlegg som problematiserer perspektiver på fortid, eller temporalitet mer generelt.

For generelle oversikter over antropologiske tilnærminger til historie og tid, se Nancy D. Munn (1992): The Cultural Anthropology of Time: A Critical Essay, i: Annual Review of Anthropology, 21:93-123; Marilyn Silverman og P.H. Gulliver (1992): Historical anthropology and the ethnographic tradition, i: Silverman og Gulliver (red.): Approaching the Past: Historical Anthropology through Irish Case Studies, New York: Columbia University Press; Johannes Fabian (1991): Time and the Work of Anthropology: Critical Essays 1971-1991, Harwood Academic Publishers; David William Cohen (2009): Unsettled stories and inadequate metaphors: The movement to historical anthropology, i: Eric Tagliacozzo og Andrew Willford (red.): Clio/Anthropos: Exploring the Boundaries between History and Anthropology, Stanford University Press.

Se for eksempel Eric Hobsbawn og Terence Ranger (red.) (1983): The Invention of Tradition, Cambridge University Press; Johannes Fabian (1983): Time and the Other: How Anthropology Makes its Object, Columbia University Press; og – når det gjelder tidskonstruksjoner mer generelt – Alfred Gell (1992): The Anthropology of Time: Cultural Constructions of Temporal Maps and Images, Berg Publishers.

Marshall Sahlins (2004): Apologies to Thucydides: Understanding History as Culture and Vice Versa, University of Chicago Press.

 

 

"Norsk fortid: Kontinuiteter og konstruksjoner", 7-8 nov. 2011
Les mer

Nettverskonferanse 2-3 nov. 2009
Les mer


 
org.uib.no/norskerom Updated 16 December, 2011