Norske rom
 
:: Om norske rom
:: Forskning
:: Personer
:: For studenter
:: Kalender
:: Kontakt oss
 

 

 

 


NORSKE ROM: STEDER, TILHØRIGHET OG MOBILITET

Norske rom er et tverrfaglig nettverk av forskere og studenter ved UiB som tematiserer og bidrar til å utvikle samfunnsvitenskapelige og humanistiske studier av norsk virkelighet.
Vi er interessert i alle bidrag til forståelsen av norske forhold, og er særlig opptatt av å utforske hvordan mennesker preges av og preger sine romlige omgivelser.

Rom er ment i vid forstand. Det kan handle om studier av spesifikke lokaliteter av ulik skala
(Sotra, Groruddalen, oljeplattform X eller sjukeheim Y), eller om  avgrensede sosiale sfærer (hjemmet, skolen, borettslaget, losjen). Det kan dreie seg om  kulturell romdanning i form av  forestilte fellesskap bygd rundt f. eks. etnisitet, lokalitet eller religion, eller det kan være overordnede strukturelle rom på makronivå som klasseposisjon, handlingsrom bestemt av statlig politikk eller kjønna maktstrukturer, som blir studert.strand

Når vi fokuserer på Norge er det ikke for å lete etter noe essensielt norsk. Vi er langt mer opptatt av variasjon og mangfold i Norge og det norske. ’Norge’ viser heller ikke bare til dagens nasjonalstat, men omfatter også norskrelaterte rom og miljøer utenfor Norges grenser
(som f.eks. norskamerikanere, tidligere norske områder i Sverige eller norske helseflyktninger i Spania). Det er nettopp et mål for nettverket å problematisere den geografiske rammen som ”Norge” er uttrykk for.

Forankring og forflytning
Ett sentralt temaområde for nettverket er hvordan mennesker skaper, representerer og praktiserer lokale og translokale fellesskap – både reelle og forestilte (bygdesamfunn, urbane nettverk, subkulturer, diaspora, klasse, nasjon etc.). Spørsmål om eksistensiell tilslutning til steder, miljøer og sosiale posisjoner (identitet og tilhørighet) står sentralt i denne sammenheng, likeledes narrative eller diskursive representasjoner av fellesskap samt den romlige organiseringen av daglig sosial omgang.
Et annet sentralt temaområde er hvordan mennesker viderefører, bryter med eller overskrider slike fellesskap gjennom bevegelser i rommet, geografisk eller sosialt (sosial mobilitet, arbeidsmigrasjon, nomadiske tilpasninger, turisme etc.). Her blir spørsmål om eksistensielle brudd med opprinnelsessteder og -miljøer interessante, samt narrative eller diskursive rekonstruksjoner av ”opphav”. Det er også interessant å undersøke hvordan sosiale mønstre (knyttet til klasse, etnisitet, kjønn osv.) endres eller reproduseres gjennom bevegelser i geografisk og sosialt rom.
Et tredje sentralt felt er relasjonen mellom disse to temaområdene: de spenninger som oppstår mellom forankring og forflytning i norsk sammenheng (mellom bygdefolk og romani, utflyttere og gjenværende i et lokalsamfunn, ”klassereisende” og deres opprinnelsesmiljøer osv.). 

Rom og tid
Vår interesse for rom er også teoretisk fundert. Prosesser knyttet til globalisering utfordrer forståelsen av forholdet mellom tid og rom. Deterritorialiseringsprosesser betyr ikke at den romlige dimensjonen har mistet relevans, men innebærer tvert om øket behov for å forstå rommets nye meninger.
Romdanning adresserer, med sitt perspektiv på forholdet mellom maktregime og historisk hverdagspraksis, overordnede samfunnsvitenskapelige spørsmål. Ved å kalle vår tilnærming til det norske samfunnet ’Norske rom’, antyder vi den romlige dimensjonens umiddelbare symbolisering av sosialt rom, og ønsker å bidra til at den romlige dimensjonen tenkes inn i  vår konseptualisering av samfunn.

 

 

Ny bok:
Bygdeutviklingas Paradoks.
Bringslid 2012 (red.)

"Norsk fortid: Kontinuiteter og konstruksjoner", 7-8 nov. 2011
Les mer

Nettverskonferanse 2-3 nov. 2009
Les mer

 
org.uib.no/norskerom Updated 23 August, 2012