Det norsk-spanske saltfiskprosjektet

Delprosjekter

 

 

 

Forskning - Det spanske saltfiskmarkedet og mulighetene for norske bedrifter

Prosjektmål

1. Undersøke endringsprosessene i det spanske saltfisk markedet.
2. Undersøke tilpasningen i den norske verdikjeden for saltfisk til markedsetterspørselen i Spania.
3. Utvikle strategier for å gjenvinne den norske posisjonen og forbedre det norske renommeet i det spanske saltfiskmarkedet.

Delmål

1. Undersøke trender knyttet til volum, produkter, regionale særtrekk og konsumentprofiler i det spanske saltfiskmarkedet
2. Undersøke innflytelsen som nye teknologiske og organisatoriske prosesser i saltfisknæringen har på produsentorganisering og markedsetterspørsel i de spanske saltfiskmarkedene.
3. Undersøke markedet for utvalgte produkter fra norske produsenter.
4. Diskutere strategier blant spanske saltfiskprodusenter overfor deres viktigste internasjonale leverandører av saltfisk.
5. Diskutere norske eksportstrategier og hvordan eksporten av saltfiskprodukter organiseres og vinner fram i det spanske markedet, sammenlignet med islandske produkter
6. Foreslå nye strategier for å øke norske konkurranseevne i det spanske saltfiskmarkedet
7. Utvikle fagplaner om markedsbasert norsk saltfiskproduksjon for videregående skoler i og iverksette kursvirksomhet på prøvebasis (ved Vardø Videregående skole – tidligere fagskole for fiskeindustri )

Bakgrunn

Formålet med dette prosjektet er å undersøke omstillingsprosessene i det spanske saltfiskmarkedet og hvordan norske saltfiskprodusenter tilpasser seg dette markedet.  Mens eksport av saltfisk til Spania fra andre land har økt betydelig har nordmennene tapt markedsandeler i Spania det siste tiåret. Prosjektet vil undersøke årsakene til denne utviklingen og foreslå strategier for å forbedre situasjonen.

Forskningen vil bli gjennomført i et verdikjedeperspektiv der innflytelsen fra ressursmarkedene og konsummarkedene er koblet sammen.  Med en teoretisk bakgrunn i den institusjonelle og evolusjonære økonomien analyserer prosjektet forandringene i markedene. Forandringene i markedene er så knyttet til teknologiske, institusjonelle og innovative praksiser i saltfiskproduksjonen, med nye prosesser og produkter som resultat. Som pådrivere til omstillingen i verdikjeden refererer hypotesene til sosio-institusjonelle prosesser i konsumentmarkedene og til teknologiske forandringer som øker oppslutningen om bestemte produkter blant aktørene i sluttmarkedene.

Andre antagelser er at teknologiske og institusjonelle faktorer i fangst- og industrisektorene kan avgjøre mulighetene for suksess eller tap i konsummarkedene.  En fleksibel tilpasning til konsummarkedene for saltfiskprodusentene forutsetter at innovasjonssystemer og produksjonskonvensjoner i disse sektorene innretter seg etter markedskonvensjonene og etterspørselstrendene blant konsumentene.

Gjennomføring

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom aktører og fagfolk ved to norske saltfiskbedrifter i Finnmark og Troms, Norges Råfisklag, Eksportutvalget for fisk, Fiskarfagskolen i Honningsvåg, den tidligere fagskolen for fiskeindustri i Vardø (Vardø VGS), Universitetet i Bergen, Fiskerihøgskolen i Tromsø, Høgskolen i Finnmark, SINTEF Fisk og havbruk, universitetene i Valencia, Alicante, Salamanca og Sevilla.

Forskningen vil i hovedsak bli gjennomført av forskere og studenter tilknyttet de ulike akademiske institusjonene. Disse deltar i ett eller flere av 12 delprosjekter, som hver skal bidra til å besvare problemstillingene i hovedprosjektet og til å publisere og formidle sine resultater. I tillegg er seks mastergradsstudenter og en doktorgradsstudent fra UiB, Institutt for Geografi knyttet til prosjektet.

Resultatene vil bli formidlet gjennom rapporter til industrideltakerne, arbeidskonferanser (workshops) med deltakerne, industriens deltakelse i en norsk saltfiskskole i Spania, gjennom akademisk publisering og gjennom nye fagplaner i det videregående skoleverket og kursvirksomhet her.

 

Delprosjekter

 

P1 Konvensjoner og konkurranseevne i produksjonskjeden til Spansk saltfiskindustri

Knut Bjørn Lindkvist

 

 

P2 Konvensjoner og konkurranseevne i produksjonskjeden for den norske saltfisknæringen som produserer for det spanske markedet

Knut Bjørn Lindkvist

 

P3 Norske eksport strategier og prestasjoner i det spanske markedet for saltet torsk

Torbjørn Trondsen

 

P4 Etterspørselsstrukturen i det spanske saltfiskmarkedet

Jinghua Xie

 

P5 Konsument profiler og markedsstrategier for norsk saltfisk i det spanske markedet

Jinghua Xie

 

P6 Saltfiskprodukter fra oppdrettstorsk versus vill torsk i det spanske markedet

Lorena Gallart Jornet

 

P8 Saltfisk i katalonske restauranter

Lindkvist & Røkenes

 

P9 Analyse av saltfisk industrien i Qingdao området, Kina: volum, struktur og innovasjon

Guilin, Jintian, Jingmei og Yuanyuan

 

P10 Skoler som arena for produkt- og markedsutvikling i saltfisknæringen i Finnmark

Odd Ståle Eide

 

P11 Finnmark som lærende region i et internasjonalt marked – perspektiver på stiavhengighet i naturressursbaserte regioner

Torbjørn Schei

 

P12 Etablering av en Norsk saltfisk skole i Spania: Det industrielle, vitenskapelige og pedagogiske grunnlaget for en norsk-spansk saltfisk skole

Odd Inge Steen

 

PHD Å vende tilbake til det spanske saltfiskmarkedet

Heidi Bjønnes Larsen