CENTRE FOR MIDDLE EASTERN
AND ISLAMIC STUDIES
University of Bergen


NB: Fakultetesstyret på HF vedtok våren 2010 å legge ned bachelorprogrammet i Midtausten-kunnskap med verknad frå 2011. Endelig avgjerd i saka ligg hos Universitetsstyret. Det blir arbeidd med å lage "emnepakker" som kan dekke noe av det samme tilbodet. Meir om dette vil bli klart når det er utarbeidd.
Bachelor i Midtaustenkunnskap
STUDIER

- Bachelor
- Studieprogram
- Moduler
- Emner
- Master seminar

Studieprogram i Midtaustenkunnskap er ein sammenhengande Bachelor (= cand.mag.) på tre år. Programmet består av:

 • Vanlige førebuande prøver.

 • "Innføring i Midtaustenkunnskap".
  Dette består av tre sjølstendige undervisningsemne ("modular"):
  - Oversikt over Midtaustens historie, 15 poeng
  - Innføring i Midtaustenkunnskap. Kultur, religion og samfunn: dei lange linene, 15 p.
  - Innføring i moderne standard arabisk, 30 p.

 • Spesialisering i anten språk, religion, arkeologi, antropologi eller historie.
  Dei fem "spesialiseringsvegane" gir grunnlag for mastergrad i hhv. arabisk, religionsvitskap, arkeologi, sosialantropologi og historie.
  Desse spesialiseringane er sammensett av ulike 10 eller 15-poengsemne på Midtausten, i tillegg til allmenn metode / systematikk-modular i kvart fag. Studiet avsluttas med ei sjølstendig semesteroppgåve (15 poengs kurs).

Studieprogrammet har oppstart kvar haust. Emna, både dei innanfor "innføringa" og spesialiseringane kan også tas frittståande av studentar som alt er ved Universitetet, på vanlig måte. Det vil også bli aktuelt med opphald i utlandet, som eit tilbod til studentar som ønsker det.


Sjå elles meir her:


 

Centre for Middle Eastern and Islamic Studies (SMI)
Phone + 47 55 58 26 47, fax + 47 55 58 98 91, e-mail: post@smi.uib.no
Postal address: SMI, University of Bergen. PO Box 7800 Bergen, Norway
Visiting address: SMI, 5th floor , Stein Rokkans Hus, Nygårdsgaten 5, 5015 Bergen