CENTRE FOR MIDDLE EASTERN
AND ISLAMIC STUDIES
University of Bergen

Studier ved Universitetet i Bergen
STUDIER

- Bachelor
- Studieprogram
- Moduler
- Emner
- Master seminar

Senter for Midtausten-studiar har som oppgåve å vere knutepunkt for den forskinga på Midtausten og den islamske verda som foregår ved Universitetet i Bergen. Undervisninga går føre seg på dei enkelte faginstitutta, slik som Historie, Sosialantropologi, Arabisk, og så vidare. Senterets rolle er vere kontaktskapar mellom desse enkelt-miljøa.

Studieprogram
For studentane er det viktigaste tilbodet på Midtausten bachelor-programmet i Midtausten-studiar. Det er ei full treårig studieretning til bachelor, der ein kan velje fordjupning i Midtaustens historie, religionar, arkeologi, arabisk, eller antropologi. Opplegget består av ca. 20 ulike studieemne som studentar også utanfor programmet vil kunne ta. Dei som har gått gjennom dette bachelor-programmet vil så kunne ta eit masterstudium med spesialisering på Midtausten-tema.
NB: Studieprogrammet i Midtausten-kunnskap vart vedtatt nedlagt av fakultetsstyret frå og med 2011, endelig avgjerd i saka ligg hos Universitetsstyret. Det blir arbeidd med å lage "emnepakker" som kan dekke noe av det samme tilbodet. Meir om dette vil bli klart når det er utarbeidd.
>> Studieprogrammet

Den blå Moskee, IstanbulSeminar
Senteret arrangerer ulike seminarrekker og gjesteforelesingar. Mellom desse er det tverrfaglige masterseminaret i Midtausten-studiar. Det er opent for alle, studentar og tilsette, og skal vere eit forum for alle som arbeider med Midtausten-tema ved UiB.
>> Les meir om intern/master-seminar

Ei større oversikt over seminar-tilboda ved Senteret finn ein her:
>> Seminaroversikt

Gjesteforelesingane kjem med ujamne mellomrom, og blir annonsert på Universitetets meldingssentral.
>> Oversikt over gjesteforelesingar

For studentar i Bergen:

Praktiske råd: Midtaustenstudiar i Bergen (eksterne lenker):

Postliste
Interesserte kan også bli satt på ei postliste for invitasjonar til slike forelesingar. Denne "Midtausten-lista" er også eit forum for allmenn debatt og informasjon til studentar på alle nivå og tilsette.
>> Meld deg på postlisten

På denne webtenaren finn du også oversikt over bok- og tidsskriftsamlingane til Senteret.
>> Katalog med oversikt

Shari'a nettverk
Våren 2002 vart det oppretta eit uformelt nettverk for studiar i Norge på eller i samband med islamsk lov. Nettverket har ei eiga web-side med informasjon og ressursar rundt dette temaet.
>> Sharia-nettverket

Nordic society
Forskarstudentar og forskarar kan også melde seg inn i det nordiske Selskapet for Midtaustenforsking. Websidene til Selskapet inneheld ytterligare informasjon og arkiv over dei "månadsbulletinane" som Selskapet har sendt ut.
>> Klikk her for å lese om Nordisk selskap for Midtausten-forsking


 

Centre for Middle Eastern and Islamic Studies (SMI)
Phone + 47 55 58 26 47, fax + 47 55 58 98 91, e-mail: post@smi.uib.no
Postal address: SMI, University of Bergen. PO Box 7800 Bergen, Norway
Visiting address: SMI, 5th floor , Stein Rokkans Hus, Nygårdsgaten 5, 5015 Bergen