UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

Bokmål

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 1989
Praktisk oppgave - fredag 27. oktober 1989

I

Fru Holm hadde i mange år handlet dagligvarer i selvbetjeningsbutikken Basar. De siste to gangene kontrollerte hun kassalappen. og hun oppdaget at det var slått inn feil slik at hun var krevd ca. 30 kr. for meget hver gang. Det var alltid innehaveren selv som hadde sittet i kassen. Fru Holm ble forarget siste gangen da hun mente det forelå et bevisst forsøk på å bedra henne. Hun forholdt seg dog taus. men hun gjorde seg refleksjoner om det hun hadde tapt alle de gangene hun ikke hadde vært påpasselig. Hun bestemte seg for å gjøre opp med butikken på sin egen måte.

Neste gang hun handlet. la hun forskjellige varer i kurven. men stakk en lampe som kostet ca. 700 kr., i sin egen veske. Hun ble imidlertid iakttatt i et sladrespeil av innehaveren. Mens hun gikk mellom varehyllene. og før hun kom til kassen og skulle betale. ble hun bedt om å åpne vesken. Hun erkjente da at hun hadde tenkt å ta med lampen uten å betale.

Innehaveren anmeldte forholdet til politiet. Fru Holm overtalte sin ektemann Lars Holm til å bevitne overfor politiet at innehaveren av butikken hadde krevd dem for meget de siste to gangene de handlet i butikken. Under en senere forklaring for politiet innrømmet Lars Holm at han likevel ikke hadde vært til stede. men han var sikker på at det han først hadde fortalt om innehaverens atferd var sant.

Politimesteren reiste tiltale mot fru Holm for overtredelse av stri. § 257 og stri. § 166. Fru Holm mente seg ikke straffskyldig.

Drøft og avgjør de spørsmål som reiser seg i tiltalen.

II

Hans Tastad ble 1. juni 1989 tatt i radarkontroll i en 50 km sone. I følge politiet viste målingen 79,6 km/t. Polititjenestemannen som ledet kontrollen beslagla Tastads førerkort på stedet. Denne nektet å samtykke i beslag. Den påfølgende dag ekspederte politimesteren i Lillevik saken til forhørsretten. I oversendelsespåtegningen ble det anmodet om beslag av førerkortet for et tidsrom av 3 måneder. Politimesteren meddelte videre at påtalemyndigheten ikke aktet å møte ved forhørsrettens behandling av saken.

Under rettsmøtet i forhørsretten forklarte Tastad at kjøringen skjedde på en rett og oversiktlig strekning og at det ikke var annen trafikk. Tastad erkjente for øvrig at han ved anledningen hadde kjørt fortere enn 50 km/t. uten at han kunne si noe eksakt om hvor fort han hadde kjørt.

Politidokumentene inneholdt få faktiske opplysninger. Dommerfullmektigen tok ikke politiets begjæring om beslag av førerkortet til følge. idet han la Tastads forklaring til grunn for så vidt angikk de trafikale forhold. Etter omstendighetene fant dommerfullmektigen at beslag av førerkort ville være et uforholdsmessig inngrep, da Tastad - som var drosjesjåfør - trengte dette i sitt daglige virke.

Førerkortet var ikke vedlagt saksdokumentene til forhørsretten. Tastad henvendte seg til politimesteren. foreviste kjennelsen og ba om å få førerkortet utlevert. Dette ble nektet ham. idet politimesteren straks påkjærte forhørsrettens avgjørelse til lagmannsretten. I kjæremålet ble det vist til en ny vedlagt egenrapport fra en polititjenestemann. hvor det fremgikk at de trafikale forhold hadde vært mindre gode. bl.a. hadde Tastad foretatt en forbikjøring like foran en bakketopp. Politimesteren mente derfor at førerkortet burde beslaglegges.

Kjæremålserklæringen ble sendt til Lillevik forhørsrett. Dommerfullmektig Hansen sendte saken samme dag til lagmannsretten.

Saksdokumentene innkom til lagmannsretten på en mandag. og tre av dens dommere tok stilling til kjæremålet 2 dager senere. På dette tidspunkt var det ikke innkommet noen uttalelse fra Tastad.

Lagmannsretten tok politiets kjæremål til følge.

Tastad fikk avgjørelsen fra lagmannsretten forkynt fredag kveld i samme uke. Han oppsøkte den påfølgende mandag advokat Bottolfsen i Lillevik. som så satte opp kjæremålserklæring for Tastad til Høyesteretts Kjæremålsutvalg. I denne ble det prinsipalt gjort gjeldende at de faktiske vilkår for å beslaglegge førerkortet ikke var til stede og at førerkortet derfor måtte leveres tilbake. Subisidiært ble gjort gjeldende at lagmannsrettens avgjørelse måtte oppheves.

Drøft og avgjør de spørsmål som kjæremålet for Høyesteretts kjæremålsutvalg reiser. Ta også stilling til om politimesteren kunne nekte å utlevere førerkortet.

III

Peder Ås og Ole Vold ble vinteren 1989 tatt for å ha drevet alkejakt utenfor Lillevik. Jakten skjedde fra motorbåten til Peders far. Saken ble ferdigbehandlet ved politikammeret i april samme år. Politifullmektig Marte Kirkerud skrev følgende til Ås:

"De underrettes herved om at politiet har unnlatt ytterligere forfølgning mot Dem i anledning Deres overtredelse av viltlovens § 56. jfr. § 21 annet ledd. for at De den 20. januar 1989 utenfor Lillevik drev alkejakt fra en 16 fot motorbåt med 8 Hk motor. Politiets avgjørelse fattes i medhold av strpl. § 69 første ledd og en har særlig lagt vekt på at De så vidt hadde fylt 18 år da dette skjedde.

Dersom De mener at De ikke er skyldig i ovennevnte handling. kan De forlange at påtalemyndigheten bringer saken inn for retten. Dette må i så fall skje innen en måned etter at De mottar dette skriv."

Likelydende brev: ble sendt Ole Vold.

Noen dager senere utferdiget politimesteren et forelegg overfor Peder Ås med bot stor kr. 2.000,- og inndragning på kr. 7.000,-. hvilket tilsvarte halvparten av motorbåtens verdi. Det ble i den forbindelse vist til strl. §§ 35 og 36.

Peder Ås meddelte umiddelbart politimesteren at han ikke vedtok forelegget.

I august s.å. meddelte politimesteren Ås om at forelegget nå var oversendt til herredsretten til pådømmelse etter strpl. § 268.

Under hovedforhandlingen i oktober s.å. møtte den nytilsatte politifullmektig Nilsen som aktor. Han var et ivrig medlem av den lokale jeger- og fiskeforening. Han nedla påstand om at Peder Ås måtte dømmes til en bot på kr. 4.000,-, subsidiært 10 dagers fengsel. samt en inndragning på kr. 7.000.-.

Begge meddommerne i saken mente at det var nødvendig med en skarp reaksjon overfor grove overtredelser av viltloven. Dommerfullmektigen erklærte seg også enig i dette.

Lillevik herredsrett avsa i slutten av oktober dom med slik domsslutning:

"Peder Ås, f. 10.11.1970. dømmes for overtredelse av viltlovens § 56. jfr. § 21 annet ledd til en bot på kr. 6.000.-. subsidiært 14 dagers fengsel. Han dømmes til å tåle en inndragning til fordel for statskassen på kr. 14.000.fjortentusen 00/100."

Peder Ås fikk hjelp av sin forsvarer til å sette opp ankeerklæring til Høyesterett. I denne ble det gjort gjeldende at det ikke kunne utferdiges forelegg overfor Ås verken på bot eller inndragning. Det ble blant annet uttalt at Peder Ås hadde krav på å bli behandlet på samme måte som Ole Vold.

Likeledes ble det anket over straffutmålingen og utmålingen av inndragningen. I anledning de sistnevnte spørsmål ble det hevdet at retten under enhver omstendighet var bundet av aktors påstand. Det ble i tillegg hevdet at aktor ikke hadde adgang til å nedlegge en strengere straffepåstand enn i forelegget. I ankeerklæringen ble det også nevnt at dommen måtte oppheves på grunn av inhabilitet hos aktor. Påtalemyndigheten hevdet prinsipalt at anken måtte forkastes i sin helhet. subsidiært at dommen i alle fall var uangripelig med hensyn til inndragningen.

Drøft og avgjør de spørsmål anken reiser.