UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN1990
Praktisk oppgave - fredag 26. oktober 1990 kl. 09.00 - 18.00

I

Lars Holm var ansatt som direktør i A/S Saftproduksjon. Samtidig hadde han et betydelig antall aksjer i selskapet. I februar 1989 ble han oppsagt som direktør av styret. Han reiste deretter søksmål mot A/S Saftproduksjon for å få verdsatt de aksjene han hadde i selskapet og som selskapet skulle innløse i henhold til ansettelsesavtalen, hvor det het:

"Hvis Lars Holm ønsker sin aksjepost utløst av selskapet i forbindelse med en eventuell oppsigelse skal domstolene bestemme kursen på aksjene etter den verdi som måtte være den høyeste, enten dette er den pris markedet fritt vil betale, eller den matematiske verdi etter rettens selvstendige vurdering av aktiva (herunder også goodwill) og passiva."

Under saksforberedelsen uttalte selskapets prosessfullmektig advokat Wetlesen i et prosesskriv at "saksøkte A/S Saftproduksjon selvsagt er enig i at saksøkeren har krav på utløsning av sine aksjer i henhold til ansettelsesavtalen."

Under hovedforhandlingen hevdet advokat Wetlesen prinsipalt at søksmålet måtte avvises, idet domstolene ikke har adgang til i avsi dom i slike saker, hvorpå advokaten viste til tvml. § 54. Subsidiært bestred advokaten nå også innløsningsplikt for selskapet og han hevdet i den forbindelse at utsagnet i prosesskrivet ikke kunne være bindende.

Utsagnet berodde på en misforståelse mellom ham og hans klient. Retten måtte se helt bort fra dette uheldige utsagnet. Direktør Holms prosessfullmektig gjorde på sin side gjeldende at selskapet var forpliktet til å innløse aksjene alene på bakgrunn av prosessfullmektigens erkjennelse i tilsvaret. Men det samme fulgte også av ansettelsesavtalen. Det ble videre hevdet at de nye anførsler under hovedforhandlingen måtte avskjæres. Hvis ikke måtte saken utsettes, idet han ville stevne flere vitner til å belyse ansettelsesavtalen.

I anledning søksmålet fra Lars Holm hadde A/S Saftproduksjon reist motsøksmål på kr. 40.000,-. 1 dette ble det gjort gjeldende erstatningskrav mot direktør Holm på grunn av at han hadde handlet i strid med et styrevedtak. I styremøte i august 1988 var det bestemt at det skulle kjøpes Edb-utstyr, men at dette burde begrenses til en PC til kr. 25.000,-. Direktør Holm var uenig i dette, idet han mente at bedriftens behov tilsa ytterligere anskaffelse av Edb-utstyr. I januar 1989 ble styret oppmerksom på at Holm - i strid med styrevedtaket hadde kjøpt utstyr for kr. 65.000,-. 1 nytt styremøte i slutten av januar ble det truffet vedtak om å gjøre Holm personlig ansvarlig for differansen. Under saken ble det fra Holms side bestridt at han var ansvarlig.

Hovedforhandlingen ble avsluttet 20. september. Byrettsdommer Hansen satt den påfølgende dag på sitt kontor og skrev dom. Når det gjaldt verdsettelsen av aksjene og innløsning av disse, kom dommeren til at ansettelsesavtalen var klar på dette punkt. Men etter en stund ble han oppmerksom på at aksjeloven § 7-1 stengte for innløsningsplikt for selskapet, idet § 7-1 foreskriver at et aksjeselskap ikke kan erverve egne aksjer. Dommer Hansen var i tvil om han skulle se bort fra denne bestemmelsen. Videre ble han oppmerksom på aksjel. § 15-1, hvilken hjemler ansvar for bl.a. daglig leder dersom denne under utførelsen av sin oppgave forsettlig eller uaktsomt volder selskapet skade. Han leser videre at etter aksjelovens § 15-4 tilligger det generalforsamlingen å treffe beslutning om at selskapet skal gjøre gjeldende erstatningsansvar etter § 15-1. Det forelå ingen opplysning om dette. Byrettsdommeren avsa dom uten at han tok hensyn til aksjelovens bestemmelser. Ved Bergen byretts dom av 26. september s.å. ble Lars Holm dømt i motsøksmålet til å betale A/S Saftproduksjon kr. 30.000, -. Dommen ble vedtatt forkynt av partenes prosessfullmektiger den 1. oktober 1989.

I slutten av november innga advokat Wetlesen ankeerklæring mht. dommen i motsøksmålet til Gulating lagmannsrett. I anken ble påstanden utvidet til erstatning stor kr. 50.000,-. Lars Holms prosessfullmektig gjorde i anketilsvaret gjeldende at anken skulle avvises. Videre erklærte han aksessorisk motanke. Her gjorde han gjeldende at dommen måtte oppheves p.g.a. saksbehandlingsfeil. Det ble gjort gjeldende at dommeren selv etter hovedforhandlingens avslutning hadde hatt muligheter for å ordne -opp i det prosessuelle og at det var feil å avsi dom.

8. januar 1990 erklærte advokat Wetlesen at han trakk tilbake sin anke. Han gjorde gjeldende at ankesaken derved måtte falle bort i sin helhet hvilket ble bestridt av Lars Holms prosessfullmektig, idet denne hevdet at motanken selvsagt måtte behandles.

Drøft og avgjør de prosessuelle spørsmål oppgaven viser.

II

Peder Ås og Lars Holm hadde høsten - 1989 foretatt diverse utbedringsarbeider på villaen til direktør Krag i Lillevik. Herunder hadde de observert atskillig sølvtøy i et glasskap. De ble enige om å forøve innbrudd i begynnelsen av oktober, idet de visste at Krag og familie da skulle på Sørlandet for å ordne opp i hytta etter endt sommersesong.

Villaen lå like inntil riksveien, hvor det var jevnlig trafikk, selv om natta. Ca. kl. 0200 ankom de villaen. Lars sto vakt på forsiden av huset, mens Peder skulle ta seg inn på baksiden. Avtalen var videre at Lars skulle blåse lett i en fløyte når det var klart. Straks Peder hadde kommet rundt husveggen, mente Lars Holm at han så en person i hagen. I virkeligheten så han et fugleskremsel. Lars løp da straks fra stedet uten å varsle Peder. Sistnevnte forlot stedet etter noen minutter, da han ikke hørte noe signal fra Lars og skjønte at noe hadde inntruffet. En nabo hadde imidlertid iakttatt det hele gjennom et vindu.

Senere på natten bestemte Peder seg for å forsøke alene. Han satte en stige opp mot et åpent vindu i 2.etasje og krøp inn. Hans Tastad - som også hadde vært med på snekkerarbeidet sammen med Lars og Peder kom hjem fra fest og passerte Krags villa. Han skjønte sammenhengen, og at det måtte være Lars eller Peder som var gjerningsmann. Tastad oppdaget på lang avstand en politipatrulje langs veien. Han fjernet derfor stigen for at intet mistenkelig skulle sees. Etter at politipatruljen hadde passert, stilte han den opp igjen, og Peder klatret like etter ned uten sølvtøy - og uvitende om Tastads "hjelp". Det viste seg at direktør Krag hadde plassert sølvtøyet i bankhvelv under sitt reisefravær.

Alt som skjedde nevnte natt ble iakttatt av naboen.

Det ble reist tiltale mot Ås, Holm og Tastad for overtredelse av stri. § 257, jfr. § 258, jfr. § 49, men alle bestred straffeskyld.

Drøft og avgjør de spørsmål oppgaven reiser.

III

Bergen politikammer begjærte 3. september 1990 Peder Ås varetektsfengslet, idet han ble siktet for overtredelse av stri. § 257 ved at han i august s.å. hadde stjålet et maleri av kunstneren Kai Fjell fra direktør Tastads villa. Videre ble han siktet for i juli 1990 å ha hatt samleie med sin stedatter, Guri, f. 13. mai 1977.

I påtegningen til forhørsretten ble det anført at fengsling var påkrevet på grunn av fare for nye straffbare handlinger.

Byrettsdommer Hansen avsa etter, forutgående rettsmøte kjennelse for varetektsfengsling, men han bygde på at Ås kunne forspille bevis.

Ås' forsvarer - advokat Iversen - påkjærte kjennelsen. Han gjorde gjeldende at det ikke var fare for bevisforspillelse. Dessuten mente han at saksdokumentene ga opplysninger om at Ås i god tro hadde mottatt bildet i gave fra tyven. Av saksdokumentene fremgikk at når det. gjaldt siktelsen for sedelighetsforholdet sto det kun påstand mot påstand.

Byretten ekspederte så sakens dokumenter til lagmannsretten. Den påfølgende dag oversendte Bergen politikammer et prosesskriv til lagmannsretten, hvor det ble gjort gjeldende at det var fengslingsgrunnlag overfor Ås - uavhengig av fare for nye straffbare handlinger eller fare for bevisforspillelse. Det ble imidlertid presisert at det ikke var fare for straffunndragelse.

Politiets prosesskriv ble av lagmannsretten ikke forelagt siktede og dennes forsvarer. Lagmannsretten fant at verken fare . for straffunndragelse eller fare for nye straffbare handlinger var til stede, men fant i ville gi påtalemyndigheten medhold i fengsling i.h.t. det som var anført i politiets prosesskriv.

Advokat Iversen påkjærte lagmannsrettens avgjørelse til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Han gjorde gjeldende at det var saksbehandlingsfeil av såvel forhørsrett som lagmannsrett. Dessuten angrep han også lagmannsrettens rettsanvendelse i forbindelse med fengslingen.

Drøft og ta stilling til de spørsmål som er reist i kjæremålet for Høyesteretts kjæremålsutvalg.