UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

UNIVERSITETET I BERGEN
CAND. JUR. EKSAMEN
FJERDE AVDELING -HØSTEN 2001
Praktisk oppgave fredag 02. november. 09.00-18.00

Oppgaven er tilgjengelig på bokmål og nynorsk

Bokmål

DEL I
Natt til søndag 9 september 2001 ca kl 05.00, i Lillevikvegen 5, våknet Peder Ås av et brak. Han tumlet ut av sengen og så straks at deler av rekkverket på terrassen på forsiden av huset var falt ned. I samme øyeblikk så han en person løpe ut hageporten med en sekk på ryggen. Ås trev telefonen og ringte til Lillevik politikammer og ga en god beskrivelse av gjerningsmannen. Politikammeret varslet en sivil politipatrulje som tilfeldigvis var i området.

Politipatruljen satte kursen mot huset til Peder Ås. I Lillevikvegen, noen få hundre meter fra åstedet, observerte patruljen Hans Tastad, som er en gammel kjenning av politiet. Tastads utseende, påkledning og sekk stemte godt overens med den beskrivelse Ås hadde gitt av gjerningsmannen. Politibetjent Ole Holm og politikonstabel Marte Kirkerud var begge kjent med at Hans Tastad var dømt flere ganger for vold mot politiet. De bestemte seg derfor for å forsøke å overmanne Tastad før han rakk å reagere.

Holm og Kirkerud stanset politibilen og gikk etter Tastad for å pågripe ham. Da de kom nær nok, ropte Holm "politi" i samme øyeblikk som han kastet seg over Tastad og fikk lagt ham i bakken. Tastad gjorde kraftig motstand og sparket vilt rundt seg. Kirkerud fikk seg et kraftig spark i leggen idet hun kom kollegaen til unnsetning. De to fikk raskt situasjonen under kontroll, og Tastad ble brakt inn til politikammeret og satt i arrest etter ordre fra politifullmektig Kjersti Nes.

Politibetjent Holm ba samtidig politifullmektig Nes om ordre til å ransake Tastads bopel i Lilleviksmauet 2. Han viste til at Tastad var tatt på fersk gjerning etter et innbruddforsøk, og at han var domfelt en rekke ganger tidligere for lignende forhold. Det var derfor en viss mulighet for at man kunne finne tyvegods hjemme hos Tastad. Politifullmektig Nes fant at vilkårene var til stede, og ga ordre om ransaking av Tastad sitt gutterom hos foreldrene i Lilleviksmauet 2. På grunn av mannskapsmangel måtte effektueringen av ordren utsettes inntil videre, noe politifullmektigen var innforstått med.

Først mandag 10. september om kvelden gjennomførte politiet ransaking av gutterommet til Tastad hos foreldrene i Lilleviksmauet 2, i henhold til ransakingsordren fra søndag 9. september. Det ble ikke funnet tyvegods, men politiet beslagla 50 brukerdoser heroin.

Tastad ble sittende i politiarresten. På grunn av en misforståelse mellom politifullmektig Nes og en kollega, ble Tastad ikke fremstilt for forhørsretten med begjæring om fengsling før tirsdag 11. september 2001.

Politifullmektig Nes møtte som aktor i fengslingsmøtet. Hun begjærte fengsling i inntil fire uker på grunn av gjentakelsesfare. Begjæringen var i hovedsak begrunnet med at Tastad var domfelt en rekke ganger tidligere for volds-, vinnings-, og narkotikakriminalitet, og at han nå med skjellig grunn kunne mistenkes for vold mot offentlig tjenestemann (siktelsens post I - strl § 127), legemsfornærmelse (siktelsens post II - strl § 228 første ledd), oppbevaring av 50 brukerdoser heroin (siktelsens post III - strl § 162 første ledd) og for forsøk på innbruddstyveri (siktelsens post IV - strl § 257, jf § 258, jf § 49).

Tastad erkjente ingen straffeskyld i rettsmøtet.

Når det gjaldt siktelsens post I og II erkjente han å ha sparket til politikonstabel Marte Kirkerud, og at selve sparket var forsettelig. Han var imidlertid ikke klar over på det tidspunktet at det var politifolk som overfalt ham. På grunn av stor narkotikagjeld, levde han i konstant frykt for torpedoer. Han trodde at de sivilkledde politifolkene var pengeinnkrevere, og han måtte forsvare seg mot overfallet. Den aktuelle natten hadde han inntatt en del tabletter med narkotiske virkestoffer. Disse medførte at han var noe omtåket, og han regnet med at det var grunnen til at han ikke oppfattet at det ble ropt "politi" i forbindelse med pågripelsen. Dosen han hadde inntatt var noe høyere enn foreskrevet, og effekten sterkere enn han hadde regnet med, men han understreket at han kun hadde inntatt tabletter lovlig foreskrevet av lege. Han hadde ikke inntatt alkohol eller illegale rusmidler.

Tastad vedgikk at han hadde oppbevart 50 brukerdoser heroin som beskrevet under siktelsens post III, men nektet straffeskyld idet ransakingen etter hans oppfatning var ulovlig.

Når det gjaldt siktelsens post IV, erkjente Tastad at han hadde hatt til hensikt å bryte seg inn i huset for å stjele. Terrasserekkverket ga imidlertid etter idet han var i ferd med å ta seg opp på terrassen, og han falt ned og slo seg kraftig. Meningen var å bryte seg inn terrassedøren, men han ombestemte seg etter fallet. Han var på det tidspunktet ikke klar over at huseieren hadde oppdaget ham. Tastad trodde at ingen var hjemme, men på grunn av alt rabalderet han hadde stelt i stand, fant han det tryggest å stikke av før noen av naboene fattet mistanke.

Politifullmektig Nes mente at forklaringen til Tastad mest sannsynlig var riktig, og at han på grunnlag av denne med skjellig grunn kunne mistenkes for forholdene som var beskrevet i siktelsen. (Tastads forklaring legges til grunn for løsningen av oppgaven.)

Hans Tastads forsvarer, advokat Bertein Bang, bestred at det forelå skjellig grunn til mistanke for noen av postene i siktelsen. Når det gjaldt post I og II viste han til at Tastad måtte bedømmes ut fra sin subjektive oppfatning av situasjonen på gjerningstidspunktet. I relasjon til post II hadde Tastad således handlet i nødverge. Under enhver omstendighet kunne ikke strl § 127 og § 228 første ledd anvendes i konkurrens.

Retten måtte etter forsvarerens oppfatning også se bort fra siktelsens post III. For det første manglet ransakingsbeslutningen hjemmel, og for det andre hadde politifullmektig Nes ikke kompetanse til å beslutte ransaking slik saken lå an.

Kravet om skjellig grunn til mistanke var heller ikke oppfylt for siktelsens post IV. Slik Tastad hadde forklart seg, var det etter forsvarerens oppfatning ikke en gang tale om et forsøk. I alle fall hadde Tastad trukket seg tilbake i tide.

Forutsatt at retten fant at Tastad med skjellig grunn kunne mistenkes i samsvar med siktelsen, bestred ikke forsvareren at gjentakelsesfaren var kvalifisert. Han mente imidlertid at Tastad måtte løslates fordi han var blitt fremstilt for forhørsretten en dag for sent, uten at påtalemyndigheten hadde noen god unnskyldning for det.

Om dette skal det skrives en betenkning hvor både de prinsipale og de subsidiære spørsmål drøftes og avgjøres.

DEL II

Ole Tastad, som er far til Hans Tastad, hadde i lengre tid vært engasjert i det rusforebyggende arbeidet i Lillevik kommune, ikke minst fordi han som far til en narkoman hadde fått problemene knyttet til rusmisbruk nær inn på kroppen. Han var ikke fornøyd med det kommunale tilbudet for rusmiddelmisbrukere, og hadde i flere år hatt tanker om å gjøre noe med dette.

I januar 2001 ble gården Smalvik i utkanten av Lillevik kommune lagt ut for salg. Da Ole Tastad ble oppmerksom på det, så han straks muligheten for å starte et kollektiv for 10 - 15 rusmiddelmisbrukere.

Kjøpekontrakt ble inngått i februar samme år. Ole Tastad sendte omgående inn søknad til kommunen om konsesjon til erverv av gårdsbruket, jf konsesjonsloven (lov av 31. mai 1974 nr 19).

Utover våren ble kollektivplanene til Ole Tastad allment kjent. Engasjementet i befolkningen og blant kommunalt ansatte og folkevalgte var stort. Internt i kommunen var det også delte meninger om hvorvidt Tastads prosjekt var noe å satse på.
Landbruksutvalget i Lillevik kommune fikk saken til Ole Tastad til behandling i slutten av april. Slik saken lå an, fant utvalget det fornuftig å innhente uttalelser fra politimesteren, kommunelegen og Smalvik grendelag.

Politimesteren uttalte bl a at etablering av et behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere, som ofte har en kriminell bakgrunn, alltid vil medføre en viss risiko for kriminalitet i tilknytning til dette. Men faren var etter politimesterens oppfatning, betydelig overdrevet i den offentlige debatten som hadde vært i kommunen. Samlet sett ville etableringen av et behandlingstilbud utvilsomt virke positivt på den generelle kriminalitetsutvikling i kommunen, ut fra erfaringer gjort med lignende behandlingsopplegg andre steder i landet.

Kommunelegen var på sin side bekymret for at prosjektet til Ole Tastad ikke ville få tilstrekkelig høy faglig standard. Etter hans oppfatning var behandling av rusmiddelmisbrukere meget vanskelig, og stilte krav om faglig godt kvalifisert personell. Slik kommunelegen oppfattet Ole Tastads planer, skulle kollektivet drives av Ole Tastad sammen med to tidligere rusmisbrukere uten spesielle faglige kunnskaper ut over sine egne livserfaringer.

Smalvik grendelag uttalte at det var sterkt bekymret for å få et behandlingskollektiv i nabolaget, med all kriminaliteten det ville medføre.
Landbruksutvalget behandlet saken 8. september. Utvalget mente dette var en svært vanskelig og sammensatt sak. Etter en lang diskusjon kom det frem til et slikt forslag overfor Fylkesmannen:

"Konsesjonssøknaden innvilges ikke. Landbruksutvalget har visse landbrukspolitiske motforestillinger mot at Ole Tastad får konsesjon til erverv av eiendommen Smalvik. Kollektivdrift synes ikke å være den mest rasjonelle utnyttelse av landbruksarealet. På den annen side legger en til grunn at kollektivdrift ikke er direkte til hinder for at bruket kan drives på regningssvarende måte. I vurderingen legger Landbruksutvalget også betydelig vekt på kommunelegens uttalelse, som gir god grunn til å tvile på om Ole Tastads opplegg for behandling av rusmiddelmisbrukere er faglig forsvarlig. Endelig regner Landbruksutvalget med at etablering av et behandlingskollektiv for narkomane ville være svært uheldig for kriminalitetsutviklingen, både i nærområdet til kollektivet og i kommunen generelt. En viser i denne sammenheng særlig til uttalelsen fra Smalvik grendelag."

Den 1. oktober fattet Fylkesmannen vedtak i samsvar med Landbruksutvalgets innstilling, og med henvisning til utvalgets begrunnelse.

Noen dager senere fikk Ole Tastad underretning om vedtaket. Han sendte omgående stevning til retten med påstand om at Fylkesmannens vedtak skulle kjennes ugyldig. Tastad viste til at vedtaket var begrunnet med flere utenforliggende hensyn. I alle fall hadde skjønnsutøvelsen en så sterk slagside mot mer perifere hensyn at dette i seg selv måtte føre til ugyldighet. Endelig var vedtaket etter hans oppfatning ugyldig fordi det var fattet på sviktende grunnlag idet Landbruksutvalget og Fylkesmannen syntes å ha oversett politimesterens uttalelse, og i stedet gjort seg opp sin egen mening om et tema disse ikke hadde noen forutsetninger for å uttale seg om.

Om dette skal det skrives en betenkning hvor både de prinsipale og de subsidiære spørsmål drøftes og avgjøres.

Vedlegg:
Konsesjonsloven (lov av 31. mai 1974 nr 19), sist endret 4. mai 2001, i kraft 1. september 2001

 

Nynorsk

FJERDE AVDELING -HAUSTEN 2001
Praktisk oppgåve fredag 02. november. 09.00-18.00

DEL I
Natt til søndag 9 september 2001 ca kl 05.00, i Lillevikvegen 5, vakna Peder Ås av eit brak. Han tumla ut av senga og såg straks at delar av rekkverket på terrassen på framsida av huset var falle ned. I same augneblinken såg han ein person springe ut hageporten med ein sekk på ryggen. Ås treiv telefonen og ringte til Lillevik politikammer og gav ei god skildring av gjerningsmannen. Politikammeret varsla ein sivil politipatrulje som tilfeldigvis var i området.

Politipatruljen sette kursen mot huset til Peder Ås. I Lillevikvegen, nokre få hundre meter frå åstaden, observerte patruljen Hans Tastad, som er ein gammal kjenning av politiet. Utsjånaden, kleda og sekken hans stemte godt overeins med den skildringa Ås hadde gitt av gjerningsmannen. Politibetjent Ole Holm og politikonstabel Marte Kirkerud var begge kjent med at Hans Tastad var dømt fleire gonger for vald mot politiet. Dei ville difor freiste å overmanne Tastad før han rakk å reagere.

Holm og Kirkerud stansa politibilen og gjekk etter Tastad for å pågripe han. Då dei kom nær nok, ropte Holm "politi" i same augneblinken som han kasta seg over Tastad og fekk lagt han i bakken. Tastad gjorde kraftig motstand og sparka vilt rundt seg. Kirkerud fekk seg eit kraftig spark i leggen då ho kom til for å hjelpe kollegaen. Dei to fekk raskt situasjonen under kontroll, og Tastad vart transportert inn til politikammeret og sett i arresten etter ordre frå politifullmektig Kjersti Nes.

Politibetjent Holm ba samtidig politifullmektig Nes om ordre til å ransake bustaden til Tastad i Lilleviksmauet 2. Han viste til at Tastad var teken på fersk gjerning etter eit innbrotsforsøk, og at han var domfelt ei rekkje gonger tidlegare for liknande forhold. Det var difor ein viss sjanse for at ein kunne finne tjuvegods heime hos Tastad. Politifullmektig Nes meinte at vilkåra var til stades, og gav ordre om ransaking av Tastad sitt guterom hos foreldra i Lilleviksmauet 2. På grunn av mannskapsmangel måtte effektueringa av ordren utsetjast inntil vidare, noko politifullmektigen var innforstått med.

Først måndag 10. september om kvelden gjennomførte politiet ransaking av guterommet til Tastad hos foreldra i Lilleviksmauet 2, i samsvar med ransakingsordren frå søndag 9. september. Det vart ikkje funnet tjuvegods, men politiet tok beslag i 50 brukardosar heroin.

Tastad vart sitjande i politiarresten. På grunn av ei misforståing mellom politifullmektig Nes og ein kollega, vart Tastad ikkje framstilt for forhøyrsretten med krav om fengsling før tysdag 11. september 2001.

Politifullmektig Nes møtte som aktor i fengslingsmøtet. Ho kravde fengsling i inntil fire veker på grunn av fare for gjentaking av straffbare handlingar. Kravet var i hovudsak grunngjeve med at Tastad var domfelt ei rekkje gonger tidlegare for valds-, vinnings-, og narkotikakriminalitet, og at han no med skjellig grunn kunne mistenkjast for vald mot offentleg tenestemann (siktinga post I - strl § 127), lekamsfornærming (siktinga post II - strl § 228 første leden), oppbevaring av 50 brukardosar heroin (siktinga post III - strl § 162 første leden) og for forsøk på innbrotstjuveri (siktinga post IV - strl § 257, jf § 258, jf § 49).

Tastad vedgjekk inga straffeskuld i rettsmøtet.

Når det gjaldt siktinga post I og II vedgjekk han å ha sparka til politikonstabel Marte Kirkerud, og at sjølve sparket var forsettleg. Han var likevel ikkje på det tidspunktet klar over at det var politifolk som overfall han. På grunn av stor narkotikagjeld, levde han i konstant frykt for torpedoar. Han trudde at dei sivilkledde politifolka var pengeinnkrevjarar, og han måtte forsvare seg mot overfallet. Den aktuelle natta hadde han teke ein del tablettar med narkotiske virkestoff. Desse medførte at han var noko omtåka, og han rekna med at det var grunnen til at han ikkje oppfatta at det vart ropt "politi" i samband med pågripinga. Dosen han hadde teke var noko høgare enn føreskrive, og effekten sterkare enn han hadde rekna med, men han understreka at han berre hadde teke tablettar lovleg føreskrive av lege. Han hadde ikkje brukt alkohol eller illegale rusmidlar.

Tastad vedgjekk at han hadde oppbevart 50 brukardosar heroin som skildra under siktinga post III, men nekta straffeskuld sidan ransakinga etter hans oppfatning var ulovleg.
Når det gjaldt siktinga post IV, vedgjekk Tastad at han hadde hatt som mål å bryte seg inn i huset for å stele. Men terrasserekkverket gav etter då han var i ferd med å ta seg opp på terrassen, og han fall ned og slo seg kraftig. Meininga var å bryte seg inn terrassedøra, men han ombestemte seg etter fallet. Han var på det tidspunktet ikkje klar over at huseigaren hadde oppdaga han. Tastad trudde at ingen var heime, men på grunn av alt rabalderet han hadde stelt i stand, fann han det tryggast å stikke av før nokon av naboane fekk mistanke.

Politifullmektig Nes meinte at forklaringa til Tastad mest sannsynleg var rett, og at han på grunnlag av denne med skjellig grunn kunne mistenkjast for forholda som var skildra i siktinga. (Tastad si forklaring skal leggjast til grunn for løysinga av oppgåva.)

Forsvararen til Hans Tastad, advokat Bertein Bang, imøtegjekk at det låg føre skjellig grunn til mistanke for nokon av postane i siktinga. Når det gjaldt post I og II viste han til at ein måtte vurdere Tastad ut frå hans subjektive oppfatning av situasjonen på gjerningstidspunktet. I relasjon til post II hadde Tastad såleis handla i naudverge. I alle fall kunne ikkje strl § 127 og § 228 første leden brukast i konkurrens.

Retten måtte etter forsvararen si oppfatning også sjå bort frå siktinga post III. For det første mangla ransakingsavgjerda heimel, og for det andre hadde politifullmektig Nes ikkje kompetanse til å avgjere ransaking slik saka låg an.

Kravet om skjellig grunn til mistanke var heller ikkje oppfylt for siktinga post IV. Slik Tastad hadde forklart seg, var det etter forsvararen si oppfatning ikkje ein gong tale om eit forsøk. I alle fall hadde Tastad trekt seg tilbake i tide.

Føresett at retten fann at Tastad med skjellig grunn kunne mistenkjast i samsvar med siktinga, imøtegjekk ikkje forsvararen at faren for gjentaking var kvalifisert. Han meinte likevel at Tastad måtte lauslatast fordi han var blitt framstilt for forhøyrsretten ein dag for seint, utan at påtalemakta hadde noko god orsaking for det.

Om dette skal det skrivast ei utgreiing der både dei prinsipale og dei subsidiære spørsmåla vert drøfta og avgjorde.

DEL II
Ole Tastad, som er far til Hans Tastad, hadde i lengre tid vore engasjert i det rusførebyggjande arbeidet i Lillevik kommune, ikkje minst fordi han som far til ein narkoman hadde fått problema knytt til rusmisbruk nær inn på kroppen. Han var ikkje nøgd med det kommunale tilbodet for rusmiddelmisbrukarar, og hadde i fleire år hatt tankar om å gjere noko med dette.

I januar 2001 vart garden Smalvik i utkanten av Lillevik kommune lagt ut for sal. Då Ole Tastad vart merksam på det, såg han straks sjansen til å starte eit kollektiv for 10 - 15 rusmiddelmisbrukarar.

Kjøpekontrakt vart inngått i februar same året. Ole Tastad sendte straks inn søknad til kommunen om konsesjon til erverv av gardsbruket, jf konsesjonslova (lov av 31. mai 1974 nr 19).

Utover våren vart kollektivplanane til Ole Tastad allment kjent. Engasjementet i mellom folk i kommunen og mellom kommunalt tilsette og folkevalde var stort. Internt i kommunen var det også delte meiningar om kor vidt prosjektet til Tastad var noko å satse på.

Landbruksutvalet i Lillevik kommune fekk saka til Ole Tastad til handsaming i slutten av april. Slik saka låg an, fann utvalet det fornuftig å innhente fråsegner frå politimeisteren, kommunelegen og Smalvik grendelag.

Politimeisteren uttalte mellom anna at etablering av eit behandlingstilbod for rusmiddelmisbrukarar, som ofte har ein kriminell bakgrunn, alltid vil medføre ein viss risiko for kriminalitet i tilknyting til dette. Men faren var etter politimeisteren si oppfatning, svært overdriven i det offentlege ordskiftet som hadde vore i kommunen. Samla sett ville etableringa av eit behandlingstilbod tvillaust verke positivt på den generelle kriminalitetsutviklinga i kommunen, ut frå erfaringar gjort med liknande behandlingsopplegg andre stader i landet.

Kommunelegen var på si side uroa for at prosjektet til Ole Tastad ikkje ville få tilstrekkeleg høg fagleg standard. Etter hans oppfatning var behandling av rusmiddelmisbrukarar svært vanskeleg, og stilte krav om fagleg godt kvalifisert personell. Slik kommunelegen oppfatta planane til Ole Tastad, skulle kollektivet drivast av Ole Tastad saman med to tidlegare rusmisbrukarar utan spesielle faglege kunnskapar ut over sine eigne livserfaringar.

Smalvik grendelag uttalte at det var sterkt uroa for å få eit behandlingskollektiv i grannelaget, med all kriminaliteten det ville medføre.
Landbruksutvalet handsama saka 8. september. Utvalet meinte dette var ei svært vanskeleg og samansett sak. Etter ein lang diskusjon kom det fram til eit slikt framlegg overfor Fylkesmannen:

"Det vert ikkje gjeve konsesjon. Landbruksutvalet har visse landbrukspolitiske motførestillingar mot at Ole Tastad får konsesjon til erverv av eigedommen Smalvik. Kollektivdrift synes ikkje å være den mest rasjonelle utnyttinga av landbruksarealet. På den andre sida legg ein til grunn at kollektivdrift ikkje er direkte til hinder for at bruket kan drivast på rekningssvarande måte. I vurderinga legg Landbruksutvalet også stor vekt på fråsegna til kommunelegen, som gir god grunn til å tvile på om Ole Tastad sitt opplegg for behandling av rusmiddelmisbrukarar er fagleg forsvarleg. Endeleg reknar Landbruksutvalet med at etablering av eit behandlingskollektiv for narkomane ville være svært uheldig for kriminalitetsutviklinga, både i nærområdet til kollektivet og i kommunen generelt. Ein viser i denne samanhengen særleg til fråsegna til Smalvik grendelag."

Den 1. oktober gjorde Fylkesmannen vedtak i samsvar med Landbruksutvalet si innstilling, og viste til den grunngjevinga utvalet hadde gitt.

Nokre dagar seinare fekk Ole Tastad underretning om vedtaket. Han sendte omgåande stemning til retten med påstand om at vedtaket til Fylkesmannen skulle kjennast ugyldig. Tastad viste til at vedtaket var grunngjeve med fleire utanforliggjande omsyn. I alle fall hadde skjønnsutøvinga ei så sterk slagside mot meir perifere omsyn at dette i seg sjølv måtte føre til at vedtaket var ugyldig. Endeleg var vedtaket etter hans oppfatning ugyldig fordi det var gjort på sviktande grunnlag sidan Landbruksutvalet og Fylkesmannen syntes å ha oversett fråsegna til politimeisteren, og i staden gjort seg opp si eiga meining om eit tema desse ikkje hadde nokon føresetnader for å uttale seg om.

Om dette skal det skrivast ei utgreiing der både dei prinsipale og dei subsidiære spørsmåla vert drøfta og avgjorde.

Vedlegg:
Konsesjonsloven (lov av 31. mai 1974 nr 19), sist endret 4. mai 2001, i kraft 1. september 2001