UiB : Juridisk Fakultet : eksamen : oppgaver 4. avdeling

Sensorveiledning, endelig utgave

4. avdeling jus

Høsten 2005

Praktisk oppgave 

 

Praktikum – høsten 2005

 

 

Strrafferettsdelen har to hoveddeler:

 

Opplesing av pol.forklaring gitt av LARS HOLM som møter.

 

Opplesing av pol.forklaring av OLE VOLD som ikke møter.

 

Og

 

Peder, om forsøk, både nedre og øvre grense.

 

Lars, om hans delaktighet straffri som nødrett/nødvergehandling

 

Marte om medvirkning eller ei (kan også ses under vinkelen om under forsøksstadiet – men emm det siste noe kunstig?).

 

Vedrørende pol forklaringer er det først og fremst HR domspraksis som kan gi oppdatert veiledning for kand. Det er en artikkel i Lov og Rett som jeg ikke har for hånden her i dag – kommer evt tilbake til den).

 

Man må passere 2 hinder for opplesning, først må det passere straffeprosesslovens regler om opplesning, deretter må det også passere EMK praksis slik den er blitt tolket av HR.

Man kan skille mellom vitner som møter og vitne som uteblir.  (§296/297), Videre EMK art 6 nr 1 og 3 nr 3 d.

 

Rt 2004 s 1789:  Spm blir om det etter dette vil være om domfellelsene bare eller i avgjørende grad er basert på de vitneforklaringer som blir lest opp. (Kriteriet er gjentatt i Rt 2004 s 1974).

 

Det må bli en samlet vurdering av hele bevismaterialet.

 

Grunnleggende avgjørelse når vitne møter og nekter å forklare seg er Rt 2003 s 1808  Senere avgjørelse Rt 2004 s 1974:  ”Etter min mening må det på bakgrunn av at S var tilstede under opplesningen av forklaringene og ble spurt om han ville svare på spørsmål, legges til grunn at de ankende parter har fått en passende og tilstrekklig anledning til å imøtegå og stille spørsmål til S … ”

 

Vedrørende psykiske tilstand: Forutsetning for avslag av opplesning var at ”forklaringen av denne grunn fremstår som lite pålitelig.”

 

Om tiltaltes eget forhold – dvs betydning av tiltaltes egen opptreden (Peder Ås som skal ha truet Ole Vold).  Ex Rt 2004 s 1425  --- tiltalte direkte kunne bebreides for å ha skapt den situasjon at vitnet uteblir eller nekter å forklare seg.---- 

 

Spm er og om sammenhengen med trusler går på vitnesituasjonen eller om trusler i forb selve den straffbare handling.

 

Om de øvrige problemstillingene – de er mer ”trivielle”/vanlige og jeg kommer nærmere tilbake til dem siden.

 

Forvaltningsrett, oppgavens del I

 

I sivilprosessen er spm her:

 

Stevning ikke underskrevet av advokat (men hans sekretær), og om avvisning eller retting – spm om uforsettlig feil eller ei.

 

Spm om avvisning på grunn av manglende rettslig interesse. Negativ søksmålskompetanse – spm om rette verneting.

 

I forvaltningsretten:

 

En mer tradisjonell fvl rett oppgave.

 

Om vedtaket er ugyldig:

 

Vedtaket er her fylkesmannens vedtak om retting og tvangsmulkt. Vi får se om kandidatene behandler dette under ett eller, sondrer mellom rettingsvedtaket og selve mulkten – det kan det være grunn til å gjøre.

 

Om prøvingsadgang i det hele på grunn av fritt skjønn.

 

Ugyldighet pga urimelighet/forholdsmessighet av vedtak

 

Utenforliggende hensyn

 

Det synes ikke være spesielle forhold som bør tas opp allerede her i den foreløpige veiledningen –er tradisjonell forvaltningsrettsoppgave med de ”vanlige” problemstillingene.

 

Del I  Forvaltningsretten er antagelig mer omfattende enn del II strafferetten.  Men dette er ikke uten videre sikkert – kun ut fra faktum i oppgaven og antall tvister er det ikke helt sikkert at det er så.

Dette må vi se litt på under rettingen – hvordan det faller ut for kandidatene.  I utgangspunktet trodde man at forvaltningen var mer omfattende enn strafferetten, kanskje så pass som 1/3 straff og 2/3 forvaltning. Dvs tilsvarende vekting av karakterene. Men jeg er ikke lenger så sikker på dette – vi får se.

 

Stryk er som vanlig – det håpløse.  Det skal egentlig ikke så mye til for å stå på en praktikum.

 

Foredelingen ellers skal det nå ikke følges en presis gauss kurve – og det skal ikke gausses som det heter.  Det er klart at en A på praktikum henger høyt – det ville vært en ganske god laud tidligere.  B rekker noe inn i haudskalaen for å sammenligne med kjente grenser.

 

For B bør det sees de fleste problemstillinger/tvister og sies det noe fornuftig om de fleste (uten markante brølere som viser alvorlig svikt) så bør det holde til B.

 

Til toppen