UiB : Juridisk Fakultet : Studier: eksamen : oppgaver 4. avdeling

FJERDE AVDELING -HØSTEN 2002

Teorioppgave nr. 1

Bokmål:

Omgjøring av forvaltningsvedtak.

Nynorsk:

Omgjering av forvaltningsvedtak

Teorioppgave nr. 2

Bokmål:

1. Hva ligger i utrykket "uforbeholden tilståelse" i strpl. § 248?

2. Hvilke krav gjelder for lovgivers konkretisering av den straffbare handling og til domstolenes tolking av straffebudet?

Begge oppgaver skal besvares

Nynorsk:

1. Kva ligg i uttrykket "uforbeholden tilståelse" strpl. § 248?

2. Kva krav gjeld for lovgjevar si konkretisering av den straffbare handlinga og til domstolane si tolking av straffebodet?

Det skal svarast på begge oppgåvene

Teorioppgave nr. 3

Bokmål:

Forfatningens vern mot at lovgiver vedtar begrensninger i eiendomsrådigheten.

Nynorsk:

Forfatninga sitt vern mot at lovgjevaren vedtek avgrensningar i eigedomsråderetten.

Teorioppgave nr. 4

Bokmål:

Straffbart forsøk (tilbaketreden fra forsøk skal ikke behandles).

Nynorsk:

Straffbart forsøk (tilbaketreding frå forsøk skal ikkje handsamast).