UiB : Juridisk Fakultet : eksamen : oppgaver 4. avdeling

FJERDE AVDELING -HØSTEN 2004

Teorioppgave nr. 1

Bokmål:

Gjør greie for hva som skal til for å bli straffet etter straffelovens §239.
Forklar også kort hva som styrer utmålingen av straff i slike saker.

Nynorsk:

Gjer greie for kva som skal til for å bli straffa etter straffelova § 239.
Forklar også kort kva som styrer utmålinga av straff i slike saker.

Teorioppgave nr. 2

Bokmål:

”Utenforliggende hensyn”

Nynorsk:

"Utanforliggjande omsyn"

Teorioppgave nr. 3

Bokmål:

1. Gi en oversikt over vilkårene for varetektsfengsling.
2. Om opplesning av politiforklaringer (vitneforklaringer avgitt til politiet) etter straffeprosesslovens § 296.

Begge oppgavene skal besvares.

 

Nynorsk:

1. Gi ein oversikt over vilkåra for varetektsfengsling
2. Om opplesing av politiforklaringar (vitneforklaringar gitt til politiet) etter straffeprosesslova § 296.

Det skal svarast på begge oppgåvene.

Teorioppgave nr. 4

Bokmål:

”Internasjonale rettsregler og rettskildefaktorers betydning for norsk rettsanvendelse”

Nynorsk:

"Kva internasjonale rettsreglar og rettskildefaktorar har å seie for norsk rettsbruk."