UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

FJERDE AVDELING - VÅREN 2002

Teorioppgave nr. 1

Bokmål:

Vilkår ved enkeltvedtak.

Nynorsk:

Vilkår ved enkeltvedtak.

Teorioppgave nr. 2

Bokmål:

Forholdet mellom tiltalebeslutning og dom.

Nynorsk:

Forholdet mellom tiltalevedtak og dom.

Teorioppgave nr. 3

Bokmål:

Grunnloven § 96

Nynorsk:

Grunnlova § 96

Teorioppgave nr. 4

Bokmål:

Vilkårene for straffansvar etter strl § 229. Gi også en kortfattet fremstilling av hvilke sanksjoner som kan og bør benyttes ved overtredelse av § 229.

Nynorsk:

Vilkåra for straffansansvar etter strl § 229. Gi også ei kortfatta framstilling av kva sanksjonar som kan og bør nyttast ved brot på § 229.