UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

FJERDE AVDELING - VÅREN 2003

Teorioppgave nr. 1

Bokmål:

Fra sivilprosessen: Rettslig interesse

Nynorsk:

Frå sivilprosessen: Rettsleg interessse

Teorioppgave nr. 2

Bokmål:

1. Straffbarhetsvilkårene ved tyveri (grensen mot strl. § 258 og strl. § 391 a skal ikke behandles).
2. Redegjør for hovedlinjene om når man får rett til forsvarer i straffesaker.
Hovedvekten skal legges på oppgave 1.

Nynorsk:

1. Straffevilkåra ved tjuveri (grensa mot strl. § 258 og strl. § 391 a skal ikkje handsamast).
2. Gjer greie for hovedlinene om når ein får rett til forsvarar i straffesaker.
Hovedvekta skal leggjast på oppgåve 1.

Teorioppgave nr. 3

Bokmål:

Hjemmelskrav og lovtolkning i forvaltningsretten.

Nynorsk:

Heimelskrav og lovtolking i forvaltningsretten.

Teorioppgave nr. 4

Bokmål:

Redegjør for folkerettens forbud mot maktanvendelse, og de unntak fra dette forbudet som følger av retten til selvforsvar, humanitær intervensjon og vedtak fattet i FNs sikkerhetsråd.

Nynorsk:

Gjer greie for folkeretten sitt forbod mot bruk av makt, og dei unntak frå dette forbodet som følgjer av retten til sjølvforsvar, humanitær intervensjon og vedtak fatta i FN sitt sikkerhetsråd.