UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

Sensorveiledning, endelig utgave
Fjerde avdeling juss
Vårsemesteret 1999
Praktisk oppgave

Del 1
Del 2

GENERELT

I det følgende gjør jeg et forsøk på å gi en oversikt over de problemstillinger oppgaven reiser. 

Dette er den endelige versjon av sensorveiledningen – og jeg tar følgelig hensyn til det inntrykk førstehåndssensur som gjennomgående sensor har gitt.  Endringer og tillegg i forhold til den foreløpige utgaven er markert med understrekninger.  Kanskje noe atypisk har jeg i utstrakt grad gjort bruk av noter.  Jeg finner det hensiktsmessig å forbeholde den løpende tekst de vesentlige poenger og kommentarer, mens detaljer, utdypinger og spissfindigheter skyves ned i noteapparatet.

Oppgaven består av to deler.  Første del omfatter forvaltningsrett og annen del omhandler strafferett.  I omfang antas del I å utgjøre 2/3-deler av arbeidet, men i vanskelighetsgrad er delene mer likestilt.  Tilrådd litteratur er hhv. Arvid Frihagen ”Forvaltningsrett” bind I og III og Henry John Mæland ”Straff og mortifikasjon ved ærekrenkelse”.  Eksamenskravet er for begge fag ”grundig kjennskap”, dog moderert til ”kjennskap” for innholdet av de spesielle straffebud, herunder ærekrenkelsesbestemmelsene som del II omhandler.

OPPGAVENS DEL I

[1]

Oppgavetekst del I

Lars Holm har reist søksmål mot Staten v/Landbruksdepartementet, hvor han nedlegger påstand om ugyldighet.  Oppgaven reiser to hovedproblemstillinger;

  1. Spørsmål om domstolens prøvingskompetanse

  2. Spørsmål om ugyldighet (med i alt fem rettslige grunnlag)

Oppgaveteksten inviterer ikke til å drøfte sivilprosessuelle spørsmål.  Dersom noen kandidater likevel skulle gjøre dette, er jeg i tvil om det bør trekke eller ei.  Fullføres de øvrige og sentrale drøftelser, bør det vel neppe trekke.  Er situasjonen motsatt – at drøftelser av spørsmål som ikke er reist går ut over drøftelser av spørsmål som er reist, vil dette måtte trekke ned.  Men selv om alt er bra – de påberopte spørsmål er drøftet forsvarlig og de prosessuelle drøftelser også er fornuftige, kan kandidaten likevel neppe få uttelling for dette.  Kandidater som holder seg til oppgaveteksten bør ikke tape i forhold til de som går utenfor.

Nærmere om (1) domstolens prøvingskompetanse

Dette er et spørsmål om departementet har adgang til å utøve såkalt ”fritt skjønn”.[2]  Mao. hvor trekkes grensen mellom forvaltningens ”hensiktsmessighetsskjønn” og domstolens adgang til å overprøve vedtaket.  Utgangspunktet er lovhjemmelen – har lovgiver gitt departementet adgang til å skjønne fritt, dvs. enekompetanse til å vurdere spørsmålet om konsesjon skal gis?
    Det omstridte spørsmål er om Staten har forkjøpsrett etter konsesjonsloven[3] § 2, 3.ledd.  Iht. bestemmelsen følger forkjøpsretten aksessorisk av konsesjonsplikten.  Eiendommen er konsesjonspliktig etter § 2, 1.ledd, idet unntakene ikke kommer til anvendelse.  Således har staten forkjøpsrett, hvis ikke ”annet er bestemt”, jfr. § 2, 3. ledd.  Dette er klarligvis et rettsanvendelsesspørmål[4] – og således underkastet alminnelig domstolskontroll. 
   
Imidlertid beror forkjøpsretten også på om ”særlige hensyn” foreligger, jfr. § 2 siste ledd.  Dette viser til en rettslig standard som domstolene fullt ut er kompetent til å definere innholdet av.  Gitt at slike særlige hensyn foreligger, ”kan” departementet gjøre unntak fra forkjøpsretten.  Oppgaveteksten inviterer ikke til en nærmere drøftelse av om ”særlige hensyn” foreligger.  Det kan med fordel kort slås fast, evnt. forutsettes, at vilkåret er oppfylt.  Det er ”kan” som er det problematiske; gir ordlyden departementet kompetanse til å skjønne fritt?
    En alminnelig forståelse trekker i retning av at det foreligger et hensiktsmessighetsskjønn; departementet ”kan” hvis det vil.  Vi kan neppe kreve at kandidatene har særkunnskap om tolkning av den aktuelle bestemmelsen – og således evner å nytte rettskildefaktorer som teori og praksis knyttet til denne.  Derimot må det kunne kreves kunnskap om de generelle prinsipper for tolkning av denne type bestemmelser.  Disse prinsipper kan med fordel nyttes som reelle hensyn ved tolkning av ordlyden - evnt. med en forankring i teori og/eller rettspraksis hvor prinsippene er blitt formulert/kommet til uttrykk.  Det bør mao. kvalifisere til trekk om kandidaten stopper ved en ren ordlydsfortolkning. 
   
I det følgende begrenser jeg meg til kun å liste opp noen av de hensyn som kandidatene med fordel kan nytte i sin argumentasjon.  Opplistingen er ikke uttømmende, kun illustrerende.  Poenget er kandidatens metode; hva som trekkes inn som relevant og hvordan argumentene vektes.  Den skjønnsomme kandidat vil kunne utmerke seg her.

(1)       Jordbrukssaker av denne art har en karakter av å være en politisk og kanskje også landbruksteknisk avgjørelse, jfr. lovens formål.  Dette trekker i retning av at avgjørelsen bør treffes av politisk og teknisk kyndige.  Presumptivt bør Landbruksdepartementet ha større både politisk, faglig og teknisk kyndighet på disse områder enn en domstol. En fornuftig arbeidsfordeling tilsier da at avgjørelseskompetansen i sin endelige form bør tilligge forvaltningen.  Dog vil det neppe være særlig innhugg i demokratihensynet om forvaltningens skjønnsutøvelse på dette området overprøves. 
(2)       Avgjørelsen indikerer neppe pønal hensikt eller moralsk klander – verken hos den begunstigede eller de øvrige.  Dette trekker i retning av et hensiksmessighetsskjønn. 
(3)       Videre bærer avgjørelsen preg av å hvile på en utpreget konkret vurdering – og dermed reduseres dens prejudikatbetydning.  Også dette trekker i retning av hensiktsmessighetsskjønn.
(4)       Avgjørelsen betyr meget for de det angår; både for Lars Holm og Tobias Ås er det reelt snakk om fremtidige yrkesvalg.  Således inviterer avgjørelsen til rettssikkerhetsspørsmål som domstolen står nærmest til å ta stilling til.  For denne type spørsmål har Høyesterett falt ned på en heller offensiv og intens prøvingskompetanse.[5]  Å nekte partene adgang til domstolen i denne type spørsmål, vil kunne få preg av rettsfornektelse – noe Norge selvfølgelig er folkerettslig forpliktet til å unngå, jfr. bl.a. EMK art. 6.

Jeg finner at den såkalte myndighetsmisbrukslæren –som åpner for begrenset domstolskontroll– ivaretar nevnte rettssikkerhetsspørsmål.  I utgangspunktet tilligger det derfor forvaltningen som fritt skjønn å vurdere om forkjøp skal skje.  Dersom det er mistanke om feil eller mangler ved utøvd skjønn som omfattes av myndighetsmisbrukslæren, vil domstolen altså kunne prøve disse sider av skjønnet.  Jeg ser det ikke som uskjønnsomt om kandidaten kommer til motsatt resultat.  Det er veien til konklusjonen som er avgjørende for å vurdere kandidatens dyktighet – ikke selve konklusjonen.
    Kandidatene har ikke gjort noe stort poeng av denne problemstillingen.  De fleste har berørt den i forbindelse med vurdering av vilkårlighet, jfr. nedenfor.  Imidlertid bør spørsmålet drøftes forut for forhåndstilsagnet, da det er innenfor det frie skjønn forhåndstilsagn kan gis.

Nærmere om (2) ugyldighet

Ugyldighetskravet påberopes å ha i alt fem ulike rettslige grunnlag; (a) personell kompetansesvikt, (b) bindende forhåndstilsagn, (c) uforsvarlig skjønn/vilkårlighet, (d) utenforliggende hensyn og (e) kvalifisert urimelighet.  Kandidatene bør evne å identifisere og drøfte de fleste - om ikke alle - av disse.  Det bør - helst i tilknytning til den aktuelle problemstillingen - fremkomme at grunnlagene hviler på ulovfestede prinsipper utviklet gjennom lang og sikker rettspraksis.[6]  Den skjønnsomme kandidat evner å illustrere prinsippene ved bruk av dommer – uten at fremstillingen dermed blir for teoretisk.[7]  Kommer kandidaten frem til at en av innsigelse er holdbar – og gir saksøker medhold, bør de øvrige anførsler drøftes subsidiært. 

(a) Personell kompetansesvikt.  Problemstillingen kan utløse drøftelse av to rettslige grunnlag; 
(1) omgjøring etter klage og 
(2) omgjøring utenfor klage.

(1) Lars Holm anfører at Tobias Ås ikke har klagerett – og at departementet følgelig ikke har personell kompetanse til å treffe vedtak i saken.  Det følger av forskrift datert 6.6.95 nr. 546 § 3-4 2.ledd og § 2-1 nr. 8 at departementet er riktig klageinstans.  Konsesjonsloven inneholder ingen særskilte klageregler, jfr. lovens kapittel 6.  Følgelig er det rettslige grunnlag forvaltningsloven (fvl) § 34 – omgjøring i klagesak.  Den aktuelle bestemmelse er 1. ledd, jfr. § 28, 1. ledd.  Spørsmålet er om Tobias Ås er ”part” eller har ”rettslig klageinteresse” i saken.
    Partsbegrepet er legaldefinert i fvl § 2, 1. ledd bokstav (e) til å være den ”som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder”.  Den ”avgjørelse” regelen sikter til er vedtaket i fylkeslandbruksstyret (ikke departementets vedtak) – som retter seg mot og direkte gjelder Marte Kirkerud.  Tobias Ås kan således ikke være part i saken – tross hans åpenbare parts-status i ”førsteinnstans”/landbruksnemda.  Det avgjørende for klageretten er om Tobias Ås kan sies å ha ”rettslig interesse” i saken. 
   
Det bør være kjent for kandidatene at forvaltningslovens forarbeider viser til tvistemålsloven (tvml) § 54 med tilhørende rettspraksis og teori.  Et tips i denne retning får kandidaten hvis han leser lovsamlingens note 3 til fvl § 28 som henviser til tvml § 54.
    Kandidatene bør nokså klart identifisere vurderingstemaet; om Tobias Ås har tilstrekkelig tilknytning til saksforholdet.  Den dyktige kandidat evner å presisere at det er snakk om en helhetsvurdering, hvor ulike relevante argumenter tillegges vekt i den ene eller annen retning.[8]  Den virkelig innsiktsfulle kandidat evner også å indikere på hvilket nivå kravet ligger – og nytter rettspraksis for å illustrere dette.[9]  Den konkrete problemstilling er om Tobias Ås som  potensiell jordsøker har tilstrekkelig tilknytning på dette stadiet av saken (ved beslutning om bruk av forkjøpsrett) – eller om han er henvist til å avvente den senere fordelingssaken.
    Argumenter som kandidatene kan trekke frem er vedtakets faktiske og rettslige konsekvenser, interessemotsetninger mellom naboene og det faktum at førsteinstans-vedtaket (vedtaket i landbruksnemnda) var til fordel for klager.
    Det synes skjønnsomt å komme frem til at Tobias Ås har tilstrekkelig tilknytning til saken – og derigjennom har rettslig klageinteresse.[10]  Departementet har da rettslig kompetanse til å treffe vedtak i saken, jfr. fvl §§ 34.  Ugyldighet kan ikke statueres på dette grunnlag.[11]

(2) Tross manglende incitament i oppgaveteksten, vil noen kandidater - evnt. subsidiært - også drøfte omgjøring utenfor klage?[12]  Rettslig grunnlag er fvl. § 35.  Aktuelle regler er gitt i 3.ledd eller siste ledd som viser til ulovfestet forvaltningsrett.  Kandidaten bør raskt slå fast den personelle kompetanse – og dernest presisere vurderingstemaet; interesseavveining mellom på den ene siden hensynet til saksøker og på den andre siden hensynet til det offentlige og andre privatpersoner.[13]  Kandidatene bør illustrere hvor terskelen for interesseovervekt ligger med henvisning til ulovfestet forvaltningsrett, juridisk teori eller relevant rettspraksis.[14]
    Trolig tilsier avveiningen at omgjøring kan skje, idet tidsmomentet og innretningshensynene bør slå gjennom (sml. læren om condictio indebiti i pengekravsretten).  Ugyldighet kan således ikke staturenes på dette grunnlag.

(b) Bindende forhåndstilsagn.  To spørsmål melder seg under denne problemstillingen; (1) har forvaltningen adgang til å forhåndsbinde seg – og i så fall (2) foreligger en forhåndsbinding.  I hvilken rekkefølge spørsmålene drøftes er i utgangspunktet av underordnet betydning.  Imidlertid synes det oppgaveteknisk hensiktsmessig å drøfte problemene i nevnte rekkefølge, idet kandidaten da trolig unngår å drøfte siste spørsmål subsidiært (metodisk mer ryddig).  Kandidatene har i stor grad sett todelingen av problemstillingen.  Problemet synes først og fremst å være å bruke kjent rettspraksis på en aktiv måte i drøftelsene.  Ofte blir avgjørelsene kun referert – og dermed noe ”hengende i luften”.

(1) Problemet er således først om forvaltningen har rettslig adgang til å forhåndsbinde seg.  Spørsmålet er ikke generelt lovregulert.  Imidlertid er problemstillingen drøftet i rettspraksis – og kandidatene bør forventes å være kjent med de mest sentrale dommene.[15]  Utgangspunktet bør kreves presisert; forvaltningen har ingen anledning til å forhåndsbinde sitt rettsanvendelsesskjønn – som et minimum må bindingen relatere seg til forvaltningens frie skjønn.[16]  Men selv innenfor det frie skjønn er gjeldende rett tvilsom.  Hovedsynspunktet synes å være at jo mer vidtgående bindingen er og jo vanskeligere det er å forutsi hvilke konsekvenser den vil få, desto mindre grunn er det til å anta at forhåndsbinding har funnet sted.[17]  Også for det frie skjønn synes utgangspunktet å være at forvaltningen neppe har adgang til å binde seg.  Det er således spørsmål om det kan oppstilles unntak i denne konkrete saken.  Argumenter til drøftelsen vil kandidaten kunne hente fra lovens formål og reelle hensyn.  De reelle hensyn kan med fordel hentes fra oppgaveteksten; samfunnshensyn, landbrukshensyn, kommunalt selvstyre (demokratihensyn), rasjonalitet og kommuneøkonomi. Mer generelt vil forsvarlighet, rimelighet og forutberegnelighet kunne trekkes inn som relevante hensyn.[18]
    Hva kandidaten kommer frem til er ikke avgjørende.  Begge standpunkt – adgang eller ikke adgang til forhåndsbinding – synes forsvarlige.  Dersom kandidaten kommer til at forvaltningen ikke har adgang til å forhåndsbinde sin kompetanse, må han subsidiært fortsette med neste problemstilling.  Det bør lede til trekk om en slik sentral problemstilling utelates. 

(2)  Hvorvidt det foreligger en forhåndsbinding eller ei, beror på en tolkning av det utsagn jordbrukssjefen gav Peder Ås, jfr. oppgaveteksten.  Det avgjørende er hva som kan legges i uttrykket ”påregne”.[19]  Det bør kunne kreves at kandidatene  evner å oppstille en slik problemstilling og drøfter noen av de argumenter oppgaveteksten nevner.[20]  Utgangspunktet bør være at begrepet (”påregne”) i seg selv uttrykker en viss tvil – konsesjon er noe Lars Holm kan regne med, men heller ikke mer.  Relevante argumenter som kan vektes i den ene eller annen retning er for eksempel at det var Peder Ås (selger) som henvendte seg til landbrukskontoret og ikke Lars Holm (kjøper), at Peders forespørsel var uformell (muntlig), at Peder ikke ønsket noen skriftlig saksbehandling, at det var jordbrukssjefen som uttalte seg (personell kompetanse), at det var foretatt visse undersøkelser (herunder kontakt med både landbruksnemdas formann og fylkesmannens landbruksavdeling) og at jordbrukssjefen tok initiativ til skriftlighet.  Mer generelle argumenter er om det foreligger gjensidighet i ytelser og om forvaltningen har behov for eller grunn til å binde seg.
    I sum bør den skjønnsomme kandidat falle ned på at utsagnet tilsier at forhåndsbinding ikke har funnet sted.  Følgelig kan ugyldighet ikke statueres på dette grunnlag.

(c) Uforsvarlig skjønn – vilkårlighet.  To faktiske grunnlag er påberopt i denne relasjon; (1) saksøkers tilknytning til eiendommen og (2) selgers ønske om hvem som skal overta bruket.
    Vilkårlighet som rettsgrunnlag for ugyldighet er en krevende problemstilling.  Frihagen har - etter mitt syn - en noe uklar fremstilling av emnet, idet vilkårlighet er drøftet sammen med og som en del av urimelighet som ugyldighetsgrunn, jfr. bind III s. 263-266.  Eckhoff er noe bedre i sin fremstilling, idet han på en mer pedagogisk måte evner å poengtere forskjellen mellom vilkårlighet og urimelighet, jfr. 5. utgave s. 258-259. 
   
Utgangspunktet bør kandidatene ha fått med seg – rene tilfeldighetsavgjørelser kan ikke aksepteres (hvis ikke loven fastslår at de nettopp skal være sådanne, for eksempel et resultat av loddtrekning – noe som åpenbart ikke er tilfelle i vår sak).  Det er neppe noe i oppgaveteksten som indikerer at vedtaket er utslag av slik tilfeldighet.  Spørsmålet er om manglende vurdering av påberopte fakta likevel gjør vedtaket vilkårlig.
    Hva som skal til for å statuere ugyldighet ut fra dette rettsgrunnlaget, vil trolig stå frem som et problem for kandidatene.  Litteraturen gir ingen klar veiledning – og rettspraksis er vanskelig å tolke.  Det har til nå - så vidt meg bekjent- ikke vært avgjort en sak utelukkende på dette grunnlag, men vanligvis i kombinasjon med en resultatvurdering hvor ugyldighet er statuert på bakgrunn av et kvalifisert urimelig resultat.[21]  I stor grad vil problemstillingen invitere kandidatene til selvstendig tenkning og kreativitet.  Trolig vil den dyktige kandidat kunne la seg identifisere her.  Mistanken viste seg å være berettiget.
    Kandidatene bør først vurdere om påberopte argumenter er relevante i en vurdering av om staten skal gjøre bruk av sin forkjøpsrett.  Departementets vedtak går utelukkende ut på at forkjøpsrett skal nyttes – og uttrykkelig utsetter avgjørelsen av hvem av de aktuelle jordsøkerene som skal begunstiges.  Dette trekker isolert i retning av at de påberopte argumenter ikke er relevante i denne omgang.  Trolig vil de fleste kandidater falle ned på dette standpunkt – og stoppe drøftelsen her.  Dog går den innsiktsfulle/grundige kandidat videre.
    Når staten - som her - bestemmer seg for å nytte sin forkjøpsrett, ligger det ”i luften” at utfallet i neste omgang neppe vil gå i favør av saksøker.  Dette fordi det vil være vel byråkratisk først å intervenere – og frata saksøker hans posisjon som kjøper – for i neste omgang overføre eiendommen til nettopp saksøker og dermed gjeninnsette han i suksesjonsrekken.  Om det på forkjøpstidspunktet fremstår som at departementet ikke har bestemt hvem av jordsøkerene som skal få tilgang til eiendommen, trekker fakta likevel i retning av at i alle fall saksøker ikke lengre er aktuell som suksessor.  Det er neppe uforsvarlig om kandidatene på denne bakgrunn kommer frem til at selgers ønsker og kjøpers tilknytning til eiendommen er relevante hensyn også på dette stadiet av saken.  Imidlertid er disse hensyn utelukkende av privat karakter – og både konsesjonsloven og jordlovens formålsbestemmelser relaterer seg til offentlige hensyn, jfr. lovenes § 1.  Alt i alt synes det derfor ikke å være feilaktig av forvaltningen å se bort fra de påberopte hensyn.
    Kandidatene bør falle ned på at departementets vedtak neppe kan karakteriseres som vilkårlig.  Følgelig kan ugyldighet ikke statueres på dette grunnlag.

(d) Utenforliggende hensyn.  Det er kun et forhold som er påberopt å kvalifisere som utenforliggende, nemlig å spare utgifter for det offentlige.  Oppgaven inviterer ikke til å drøfte andre hensyn som utenforliggende – og om kandidatene ikke ser dette, bør det vel trekke ned.  En del kandidater har drøftet også andre hensyn, til dels i omfattende grad.  På den måten har kandidaten fått problemer med tiden – og andre drøftelser har dessverre måttet vike plass.
    Kandidaten bør først presisere rettsregelen med relevant rettspraksis.[22]  Dernest bør det konkret drøftes om det offentliges økonomi (dvs. kostnader knyttet til en evnt. ekspropriasjonssak) ligger innenfor eller utenfor de forhold det etter loven er tillatt å ta hensyn til.  Ettersom det neppe er noen ulovfestet generell saklighetsnorm som er overtrådt, bør kandidatene søke veiledning i lovenes formålsbestemmelser.[23]
    Jordlovens ordlyd synes rimelig klart ikke å kunne omfatte hensynet til det offentliges økonomi. Ei heller konsesjonsloven kan etter sin ordlyd sies å omfatte hensynet til det offentliges økonomi.  Riktignok skal loven tilgodese ”en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling” – hvor ekspropriasjonsutgiftene utgjør en naturlig del av den endelige prisen.  Men bestemmelsen tar primært sikte på å være en skranke for markedskreftene og den frie konkurranse med påfølgende fri prisfastsetting.  Følgelig er det tvilsomt om det offentliges økonomi vil kunne falle inn under lovteksten.
    Alt etter hvor kandidaten trekker grensen for hvilke hensyn som er saklige, vil kandidaten - som meg - komme til at departementet har tatt utenforliggende hensyn.  Vedtaket lider således av en prosessuell feil.
    Den kunnskapsrike kandidat får frem at ugyldighet ikke kan statueres før det er påvist at feilen kan[24] ha innvirket på vedtakets innhold – feilen må være såkalt vesentlig.[25]  For den gode laud er det neppe tilstrekkelig at kandidaten konkluderer med vesentlig – evnt. ikke vesentlig – uten først å ha drøftet spørsmålet.  Momenter som kandidaten kan nytte i sin drøftelse er for eksempel feilens grovhet, vedtakets/inngrepets art og omfang, øvrige vektlagte hensyn, tidsfaktoren fra vedtaket ble gjort til søksmål ble tatt ut etc.
    Kommer kandidaten til at feilen kan ha virket inn – den er vesentlig, bør han foreta en såkalt skade/gunst-vurdering.  Dette kan dog gjøres helt summarisk, da ugyldighet her vil være til gunst for saksøker. 
   
Det er ikke avgjørende om kandidaten kommer frem til at vedtaket kjennes ugyldig eller ei.  Det som må vurderes og evnt. honoreres er kandidatens drøftelser, herunder oppstilling av vurderingstema og bruken av momentene.  Utviser kandidaten en forsvarlig metode, skal det gis uttelling uavhengig av konklusjonen.

(e) Kvalifisert urimelighet.  Ikke sjeldent relaterer kandidatene anførselen til manglende begrunnelse for vedtaket – og nytter Rt. 1981 s. 745 Isene-dommen som rettskildeforankring.  Oppgaveteksten legger imidlertid ikke opp til slik vinkling – og de færreste kandidater får noe ut av drøftelsen.  Kandidaten bør heller få frem at innsigelsen relaterer seg til en vurdering av vedtakets innhold – ikke til dets prosess/tilblivelse.  Videre bør det relativt raskt konstateres at listen for ugyldighet etter rettspraksis ligger høyt, til dels meget høyt.[26]  Den rene urimelighet vil neppe lede til ugyldighet i en domstolsprøvelse.  Det må vesentlig mer til – urimeligheten må være såkalt kvalifisert og/eller åpenbar.
    Kandidaten må foreta en forholdsmessighetsvurdering mellom det mål vedtaket har, sml nevnte lovers formålsbestemmelser og vedtakets begrunnelse, og det middel departementet tar i bruk (forkjøpsretten).  Kandidaten må vurdere om de forhold som er lagt til grunn i vedtakets begrunnelse også vil kunne oppnås ved å la kjøpsavtalen mellom Peder og saksøker stå ved lag.  Momenter som bør inngå i vurderingen vil være av både generell og konkret art.  Det bør kort konstateres at bruken av forkjøpsretten isolert sett ikke er tilstrekkelig for urimelighet i rettslig forstand, idet lovgiver har vurdert og funnet at dette er noe private borgere må tåle.  Kandidaten må således trekke på de momenter som er knyttet til den aktuelle saken, for eksempel om saksøkers har mulighet til å skaffe seg alternativ levevei (herunder hensyntaken til hans utdanning og alder), om jordsøkerene reelt har behov for tilleggsjord, om de hensyn som er ment ivaretatt med vedtaket kan ivaretas ved å gi pålegg til saksøker etc.
    Det er trolig skjønnsomt å komme frem til at vedtaket, tross dets byrder for saksøker, neppe kan karakteriseres som kvalifisert/åpenbart urimelig.

Aksessoriske vurderinger.   Med hensyn til de akksesoriske vurderinger nevnt under ”personell kompetansesvikt” og særlig ”utenforliggende hensyn”, presiseres at kravet til innvirkning/vesentlighet og skade/gunst-vurdering ikke melder seg under problemstillingene (”forhåndsbinding”),[27] ”vilkårlighet” og ”kvalifisert urimelighet”.  Det presumeres at mangler her alltid kan ha virket inn på vedtaket og alltid vil være til skade for klager.  Konstateres slike mangler, vil de således alltid måtte lede til ugyldighet. 
   
Kandidater som gjennomfører de aksessoriske vurderinger også i tilknytning til vilkårlighet og/eller kvalifisert urimelighet – og som kommer til at manglene enten ikke kan ha virket inn og/eller ikke virket til skade for saksøker, bør trekkes for dette.  Kommer kandidaten frem til motsatt resultat, vil det neppe være korrekt å trekke noe, men noen ekstra uttelling (for drøftelsen) bør heller ikke være aktuelt.

OPPGAVENS DEL II - Oppgavetekst del II

Harry Sørgård (”Hurry”) har reist privat straffesak mot journalist Mikkel Snusen, hvor han nedlegger påstand om straff og mortifikasjon.  Påstanden forankres i hhv. strl. §§ 246 og 247, jfr. § 249 nr. 2 for straffen og strl. § 253 for mortifikasjonen.  Det er metodisk hensiktsmessig å drøfte straff og mortifikasjon samlet knyttet til de aktuelle utsagn – og ikke hver for seg.  Om kandidaten velger siste alternativ, vil det bero på struktur og gjentakelser om slik disponering vil trekke ned eller ei.  Tre utsagn er aktuelle å vurdere;

  1. artikkelens beskyldning om skatteunndragelse av en million kroner

  2. overskriftens beskylding om underslag av en million kroner

  3. omtale av Hurrys alkoholinntak

Rekkefølgen i drøftelsen av utsagnene er uten betydning.  Heller ikke i denne del inviterer oppgaveteksten til å drøfte prosessuelle spørsmål.[28]  Dersom kandidaten likevel skulle begi seg inn på slike drøftelser, er min vurdering som for del I.  Dessverre disponerer det store flertall av kandidater etter straffebudet – og ikke etter beskyldning.  Dette leder til en uryddig fremstilling og gjentakelser. 

(i) Nærmere om beskyldningen om skatteunndragelse av en million kroner.

Det er vel neppe tvilsomt at utsagnet krenker Hurrys æresfølelse og er egnet til å skade hans omdømme – og at Snusen har utvist nødvendig skyld.  Vilkårene for straff etter strl. §§ 246 og 247 er følgelig oppfylt.  Hovedinntrykket er at kandidatene har lagt alt for meget arbeid i å konstatere det mer eller mindre åpenbare – at strl. §§ 246 og 247 objektivt er overtrådt.
    Spørsmålet er om straff kan avverges ved å føre sannhetsbevis, jfr. strl. § 249 nr. 1.  Dette reiser to problemstillinger; (a) om det er tilstrekkelig å bevise at referatet er korrekt og (b) betydningen av forskjell i beskyldning og skatteunndragelsens reelle størrelse.

(a)    Det er ikke tilstrekkelig for Snusen å bevise at referatet som sådant er korrekt.  Sannhet etter strl. § 249 relaterer seg til substansen i et utsagn – ikke til at det er korrekt referert.  Med andre ord fritar det ikke for straff at det er andre som har uttalt det ærekrenkende utsagn – også den som gjengir/viderebringer utsagnet omfattes av straffeansvaret, jfr. sikker rettspraksis.[29]  I kandidatens drøftelse bør hensynet til ytringsfriheten, medias rolle som samfunnets ”vakthund”, journalistens ”nøytralitet” og hensynet til personvernet være berørt. 

(b)   Hvilken betydning har det at skatteunndragelsen utgjør 100.000 kroner og utsagnet lyder på en million kroner?  Er det tilstrekkelig for straffrihet etter § 249 nr. 1 å føre bevis for 100.000 kroner?  Lovteksten gir liten veiledning – og om kandidaten ikke kjenner til relevant rettspraksis, må argumentasjonen forankres i reelle hensyn.  Det avgjørende etter rettspraksis for om sannhetsbevis er ført, er om kjernen i beskyldningen ansees bevist.[30]  Spørsmålet er således om det vesentlige -kjernen- er bevist ved å dokumentere skatteunndragelse på 100.000 kroner.  Kandidatens drøftelse bør omfatte argumenter som at skatteunndragelse rent faktisk har funnet sted, den begåtte handling er kriminalisert og at utsagnet er betydelig overdrevet (900% høyere beløp enn den reelle unndragelsen).

Avveiningen av om sannhetsbevis anses ført er utvilsomt vanskelig.  Hva kandidaten konkluderer med, bør ikke være avgjørende for karaktervurderingen.  Det avgjørende er kandidatens evne og vilje til å problematisere og drøfte, hans skjønnsomme utvalg av argumenter og deres overbevisningskraft.  Er drøftelsene metodiske og modne, bør dette gi god uttelling. En del kandidater har berørt problemstillingen, men tilsynelatende uten å være kjent med at det er kjernen i en beskylding som kreves bevist.
    Kommer kandidaten frem til at sannhetsbevist ikke ansees ført, blir spørsmålet om straff kan unngås ved at Snusen har opptrådt aktsomt, jfr. strl. § 249 nr. 3.[31]  Både ordlyd og rettspraksis legger til grunn at media er i den ”nødvendighetsposisjon” bestemmelsen forutsetter.[32]
    Hurry er en kjent profesjonell fotballspiller som spiller i Premier League.  Dette gjør han til en offentlig person – og Snusen bør kunne høres med at fornærmedes gjøren og laten i utgangspunktet har allmenn interesse.  Snusen bygger videre på fornærmedes eget utsagn; Hurry oppgir selv beløpet til en million kroner.  Slik erkjennelse må en journalist normalt kunne basere seg på uten videre undersøkelser.  Men utsagnet er avgitt (forutsetningsvis av en ungdom) etter stort alkoholinntak i en privat samtale mellom kamerater under et fritidspreget opphold på en pub.  Konteksten krever trolig at journalisten må forholde fornærmede påstanden før publisering – slik at han får anledning til å oppklare eventuelle misforståelser – som f eks bygger på ”fylleprat”.  Det er videre i rettspraksis lagt til grunn at aktsomhetsnormen for straffrihet etter nr. 3 er streng for media.[33]  Når Snusen verken foretar undersøkelser eller retter henvendelser til fornærmede, opptrer han ikke med tilstrekkelig aktsomhet. 
   
Det er igjen ikke avgjørende om kandidaten kommer frem til at strl. § 249 nr. 3 ikke er anvendbar.  Det spørsmål oppgaven reiser er tvilsomt – og begge resultat bør kunne aksepteres.  Det avgjørende for om besvarelsen skal gis uttelling er kandidatens resonnement.  Er dette strukturert, skjønnsomt og overbevisende, må det lede til uttelling uavhengig av konklusjonen.
    Dersom kandidaten kommer frem til at utsagnet kan straffesanksjoneres, må han drøfte om det kan mortifiseres etter strl. § 253 nr. 1.  Likeså ved straffrihet etter strl. § 249 nr. 3.  Ved straffrihet etter nr. 1, bør kandidaten drøfte mortifikasjonskravet subsidiært.[34]
    Utgangspunktet etter strl. § 253 nr. 1, jfr. nr. 4 er mortifikasjon.  Lovens unntaksbestemmelser kommer ikke til anvendelse – og følgelig må utsagnet mortifiseres.  Det bør lede til trekk om kandidaten ikke ser bestemmelsen og kommer til samme resultat.

(ii) Nærmere om overskriftens beskylding om underslag av en million kroner.

Som for foregående utsagn, er spørsmålet om de objektive vilkår for straff etter strl. §§ 246 og 247 er oppfylt.  Det første kandidaten må problematisere, er om overskriften skal vurderes isolert som en beskyldning om underslag – noe den er etter sin ordlyd – eller om overskriften skal tolkes i lys av artikkelteksten og således tolkes som en beskyldning om skatteunndragelse. 
   
Reelle hensyn og fast rettspraksis legger til grunn at en fremsatt beskyldning i utgangspunktet skal tolkes i lys av sin kontekst.  Skal overskrifter tolkes i lys av artikkelteksten, bør det imidlertid kreves at de virker dekkende for hva teksten faktisk bebreider fornærmede for, jfr. ulovfestet lære om ærekrenkende karakteristikker hvor de riktige premisser følger med.[35]  Det vil derfor kunne gjøres unntak ved en avisoverskrift – denne vil kunne bli vurdert isolert.  Særlig gjelder dette overskrifter på avisens første side, idet svært mange lesere nøyer seg med å lese overskrifter og førstesidene nettopp er ment å virke som blikkfang for hastige lesere.[36]
    Kommer kandidaten frem til at overskriften skal ses i lys av artikkelteksten – og den ikke beskylder for noe mer enn skatteunndragelsen, er det mht. de objektive straffbarhetsvilkår tilstrekkelig for kandidaten å vise til den foregående drøftelse.[37]  Kommer kandidaten derimot frem til at overskriften må vurderes isolert og tolkes som en beskyldning om underslag, må det drøftes om Snusen kan føre sannhetsbevis etter strl. § 249 nr. 1.[38] 
   
Drøftelsen av om det er ført sannhetsbevis er igjen knyttet til om kjernen i beskyldningen anses bevist.  Kandidaten bør få frem at underslag ikke er nøyaktig det samme som skatteunndragelse.[39]  Videre er det en større kvantitativ forskjell mellom beskyldning og realitet her enn ved beskyldningen om skatteunndragelse.  Underslaget relaterer seg til et betydelig lavere beløp enn 100.000 kroner, idet disse utgjør beregningsgrunnlaget for skatten – og ikke det beløp som skal betales i skatt og som vil være det som er underslått.  Avhengig av skattesats, er det (i ”verste” fall) kun halvparten som kan relateres til et underslag. 
   
I sum er det vel skjønnsomt å komme frem til at sannhetsbevis ikke er ført.  Det er videre neppe tvilsomt at en beskyldning om underslag både krenker Hurrys æresfølelse og er egnet til å skade hans omdømme.  De objektive vilkår for straff etter strl. §§ 246 og 247 er følgelig tilstede.[40]
    Spørsmålet er dernest om kravet til skyld er oppfylt, jfr. strl. § 40 som krever forsett.  Snusen anfører at han ikke kan være strafferettslig ansvarlig for beskyldningen i overskriften, idet overskriften blir bestemt av vaktsjefen i avisredaksjonen uten hans medvirken og kunnskap.  Snusen har således ikke den nødvendige innsikt i utsagnet – han var ikke kjent med dets eksistens og kan da naturlig nok ikke ha utvist den nødvendige skyld, jfr. også strl. § 42 om faktisk villfarelse.[41]  Overraskende få kandidater ser dette resonnement.  Av samme grunn er det neppe aktuelt å drøfte medvirkning – til tross for at mange kandidater har gjort nettopp det.
    Etter dette må konklusjonen bli at Snusen ikke kan dømmes til straff for beskyldningen om underslag.  Kommer kandidaten frem til motsatt konklusjon, bør det trekke ned.
    Neste problemstilling er kravet til mortifikasjon, jfr. strl. § 253.  Lovens system er at saksøker kan gis medhold i mortifikasjon, selv om ytreren frifinnes for straff.  Mortifikasjon er en domstols formelle konstatering av at det ikke er ført bevis for sannheten av en ærekrenkende beskyldning i de tilfeller hvor injurianten har vært gitt anledning til å føre bevis for sin påstand, jfr. ordlyden i strl. § 253 nr. 1.  Meningen med mortifikasjonen er mao. å gi et nøytralt middel til å gjenopprette æren til den fornærmede.[42]  Likevel er det ikke mulig å gi dom for mortifikasjon her, idet Hurry er feil saksøkt.  Skal mortifikasjon kunne pådømmes, må fornærmede saksøke utsagnets opphavsmann (i oppgaven avisens vaktsjef) og/eller avisens redaktør, jfr. strl. § 431 om redaktøransvaret og rettspraksis.[43]  Ser kandidaten resonnementet, bør det honoreres.

(iii) Nærmere om omtale av Hurrys alkoholinntak.

Noen kandidater vil kunne ha problemer med å identifisere at også dette utsagn omfattes av Hurrys påstand, jfr. ordlyden i oppgaveteksten.[44]  De som ikke ser problemstillingen bør trekkes for dette.  Etter førstehåndssensuren som gjennomgående sensor viser det seg at min mistanke ikke var berettiget.  De fleste kandidater har sett problemstillingen.
    Det er vel neppe tvilsomt at utsagnet krenker Hurrys æresfølelse og er egnet til å skade hans omdømme – og at Snusen har utvist nødvendig skyld.  Vilkårene for straff etter strl. §§ 246 og 247 er følgelig oppfylt.
    Spørsmålet er da om Snusen kan fritas for straff pga. først sannhetsbevis, jfr. strl. § 249.  Det er forutsetningsvis ført sannhetsbevist for utsagnet, jfr. nr. 1 – og problemet er om unntaket i nr. 2 kommer til anvendelse.  Det er her krav om aktverdig grunn for å avgi utsagnet.  Dette tilsvarer i hovedtrekk vurderingstemaet etter strl. § 390 som Hurry nedlegger som subsidiært grunnlag for sitt straffekrav, jfr. vilkåret ”krenker privatlivets fred”. 
   
Det er med andre ord etter begge bestemmelser et spørsmål om hva som skal anses som vernet privatliv for en kjent idrettsmann.  Vurderingstemaet bør ligge vel til rette for mange og gode refleksjoner.  Hensynet til ytringsfrihet, betydningen av offentlig person, forbilde for ungdom, relasjonen mellom idrett og alkohol og betydningen av at Hurry var på ferie bør alle være berørt.  Hva kandidaten konkluderer med er ikke avgjørende – det er derimot hans evne til å finne relevante argumenter og vekte disse.  Jeg var nok vel optimistisk når det gjelder hva kandidatene kunne evne av argumentrike drøftelser -  de fleste drøftelser har tvert om vært argumentfattige og til dels også overflatiske.  Mulig kan dette skyldes tidspress – uten at det bør aksepteres som ”unnskyldning”, jfr. hva jeg ovenfor har sagt om disponering av tid. 
    Hurry har ikke påstått mortifikasjon av dette utsagn, jfr. oppgaveteksten.  Dersom kandidaten likevel oppstiller problemstillingen, bør han relativt raskt komme frem til at utsagnet ikke kan mortifiseres, idet det er ført sannhetsbevist for utsagnet, jfr. strl. § 253 nr. 1.  Kommer kandidaten frem til motsatt konklusjon, bør det lede til trekk.

KARAKTERFASTSETTINGEN

Som antydet innledningsvis antas oppgavens del I å utgjøre 2/3-deler av arbeidet.  Således er jeg kommet til at del I bør utgjøre en forholdsmessig større del av den endelige karakterfastsettelsen.  Dog ikke 2/3-deler, idet del II byr på en del krevende vurderinger.  Er del I satt til ”ikke bestått”, kan besvarelsen neppe heller passere som helhet.  Er det derimot del II som ikke er bestått, beror det på en helhetsvurdering om besvarelsen bør passere som helhet.  I vurderingen bør trekkes inn de feil og mangler som del II lider av og nivået på del I.
    Åpenbart bør alle ”funn” hos kandidaten gi uttelling, herunder partsforhold, de ulike påstander med tilhørende rettslige grunnlag, drøftelser og konklusjoner.  For å gjenta meg selv til det kjedsommelige, så er det ikke konklusjonen som gjør besvarelsen god.  Dog oppstilles selvfølgelig et krav om skjønnsomhet – konklusjonen bør ligge innenfor det som etter en liberal vurdering kan sies å være forsvarlig.  Det som skal vektlegges er kandidatens drøftelser, herunder kandidatens identifisering og bruk av partenes argumenter.
    Disponering av tiden er også en del av testen til eksamen.  Kravet er å levere et ferdig og rimelig balansert resultat.  Leveres en uferdig besvarelse, vil det bero på et skjønn om - og hvor mye - kandidaten bør trekkes.  Det bør i denne vurderingen tas hensyn til at oppgaven denne gang ikke skulle by på tidspress – det bør derfor være rimelig å stille krav til både metode og kunnskap hos kandidaten.  Er detaljspørsmål drøftet på bekostning av mer vesentlige/generelle problemstillinger, bør det trekkes.  Er detaljspørsmål utelatt, er det neppe grunn til å la dette virke inn på karaktervurderingen i det hele – om hovedproblemstillingene er identifisert og drøftet forsvarlig. 
   
De problemstillinger oppgaven reiser må sies å høre til de sentrale deler av fagene – og er godt dekket av tilrådd litteratur.  Det som vil skille de kunnskapsrike kandidater fra de øvrige, er bruken av andre rettskildefaktorer enn lovtekst, herunder særlig rettspraksis.  Imidlertid er en praktikumsoppgave en test av kandidatens evne til å bruke sin kunnskap til å løse konkrete rettsspørsmål – ikke en mer eller mindre uttømmende redegjørelse for hans (ofte imponerende) kunnskapsmengde.  Det bør således ikke være tilstrekkelig for den gode laud at kandidaten refererer til de sentrale avgjørelsene uten å bruke disse på en relevant måte på oppgitt faktum.
    Grensen for ”ikke bestått” bør være forholdsvis enkel å identifisere.  De fleste kandidater bør kunne skrive noe fornuftig om hovedproblemstillingene.  Mangler besvarelsen både tolkningsmomenter, juridisk struktur og kreativitet er spørsmålet om kandidaten bør nektes å passere.  Det bør neppe være tilstrekkelig for å bestå at kandidaten evner å identifisere partsforholdet, noen påstander og et rettsgrunnlag. 
   
Det sentrale for om besvarelsen er laudabel er om kandidaten evner å bruke den juridiske metode, bygger sine drøftelser på rettskildefaktorene og evner å bygge opp selvstendige resonnement.  Fremstillingen må være strukturert og oversiktlig.  Men selv ikke for den gode laud bør det oppstilles strenge krav til detaljkunnskap eller fullstendighet.  Foretar kandidaten en begrunnet og rasjonell prioritering av hva som drøftes inngående, er dette fullt ut holdbart – også for den gode laud. 

Før jeg har sett noen besvarelser, antar jeg få kandidater vil stryke.  Like fullt tilsier erfaring at ved så sentrale problemstillinger som i denne oppgaven, er det vanskelig å utmerke seg.


[1] Oppgaveteksten byr på to personer med etternavnet Ås; Peder Ås og Tobias Ås.  Noen kandidater vil i sin besvarelse kanskje kun nytte etternavnet, slik at misforståelser kan oppstå mht hvem kandidaten sikter til – Peder eller Tobias.  Sensor bør i disse tilfellene vise godvilje – og tolke besvarelsen i favør av kandidaten.

[2] Terminologien er lite konsekvent i litteraturen – uten at dette har betydning for substansen og løsningen av rettsspørsmålene.  Jeg har sett ulike begreper om det samme fenomen; ”fritt skjønn”, ”forvaltningsskjønn”, ”hensiktsmessighetsskjønn” og ”frihet fra domstolskontroll”.    Kandidatens valg av terminologi er mindre vesentlig, så lenge han bruker begrepet riktig og på den måten viser at han forstår den rettslige substans.

[3] Lov om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) av 31. mai 1974 nr. 19.
[4] Som ved ”fritt skjønn” er det ulikt bruk av terminologi ved omtale av rettsanvenderskjønnet.  Brukt er også ”lovbundet skjønn” og ”rettsskjønn”.  Igjen er valg av ord/etikett uten betydning.  Avgjørende er kandidatens forståelse for det juridiske fenomen.
[5] Jfr. Rt. 1974 s. 1 Kløfta-dommen hvor teorien har utledet en tredeling av prøvingsintensiteten.  Rene kompetansefordelingsspørsmål innen forvaltningen overprøves kun i svært begrenset grad, økonomiske spørsmål relatert til borgerne ligger i en mellomstilling, mens rettssikkerhetsspørsmål er det sentrale prøvingsobjekt for domstolene.
[6] Igjen er terminologivalg uten betydning.  Om kandidatene velger å hjemle kravene i ”sedvanerett”, ”rettspraksis”, ”reelle hensyn” eller ”ulovfestede prinsipper” er i utgangspunktet irrelevant for honoreringen.

[7] Hvilke dommer som nyttes er av underordnet interesse – poenget er om kandidaten besitter basiskunnskap og evner å illustrere rettsregelen.  Den blotte henvisning - enten til et navn dommen er kjent under eller til et sidetall i Rettstidene- vil neppe kunne gi noen uttelling.  Her må kunne kreves at kandidaten kort gjengir sakens faktum, identifiserer det omtvistede spørsmål, gir uttrykk for rettens avgjørende vurderinger og sakens utfall.  Blir omtalen for voluminøs, bør dette trekke ned – særlig dersom andre deler av besvarelsen derved nedprioriteres.

[8] Det er nok en gang ikke resultatet, men kandidatens evne og vilje til å drøfte spørsmålet som er avgjørende for honoreringen.  Evner ikke kandidaten annet enn å oppstille regelen – og ikke drøfter denne, vil han dessverre ikke kunne få full uttelling.  Oppstiller kandidaten derimot både vurderingstema, noen argumenter og vekter disse noenlunde forsvarlig må det gi uttelling ut over det gjennomsnittlige. 

[9] Som note 7.

[10] Sml. Rt. 1980 s. 1071 (på side 1073) hvor spørsmålet var om saksøker hadde rettslig interesse etter tvml. § 54.  Det er ikke avgjørende at saksøker ikke har rettskrav på at forkjøprsrett skal gjøres gjeldende til fordel for han.  ”Går klageinstansens avgjørelse vedkommende imot, må han kunne få rettmessigheten av dette vedtaket prøvet for domstolene.  Begrepet rettslig interesse som nyttes i tvistemålsloven § 54, må i denne konstellasjonen ha samme innhold som uttrykket klageinteresse i forvaltningsloven § 28 første ledd”.

[11] Kommer kandidaten frem til at kompetansesvikt foreligger, må de såkalte ”aksessoriske vurderinger” foretas før ugyldighet kan konstateres.  Det blir da et spørsmål om svikten kan ha innvirket på vedtakets innhold og om svikten leder til gunst eller skade for saksøker.  Om disse vurderinger, se under ”utenforliggende hensyn” nedenfor.

[12] Jeg er i tvil om slik (unødvendig) drøftelse skal vektlegges.  Er den innsiktsfull, vil en honorering neppe være uriktig – forutsatt at annet og mer relevant stoff ikke blir skadelidende.  Er drøftelsen mangelfull, er spørsmålet om dette skal trekke.  Trolig er trekk rimelig, særlig om annet og mer relevant stoff blir skadelidende (dvs. utelatt eller nedprioritert).  En del kandidater har nevnt problemstillingen, men uten at dette har ledet til særlig uttelling.

[13] Konsesjonsloven har særskilte frister, jfr. § 13, men disse synes ikke å være oversittet.  Det kan neppe kreves at kandidatene skal være kjent med eller finne frem til denne lex specialis-regelen.  Følgelig vil de fleste trolig legge forvaltningslovens frister til grunn, jfr. § 35, 3.ledd.  Ettersom oppgaveteksten ikke inviterer til å drøfte denne problematikken, bør kravet til frister forutsettes oppfylt.

[14] Det bør ikke kreves at kandidatene har noen som helst kjennskap til rettspraksis på dette området.  Lærebøkene er sparsomme med sine henvisninger til sentrale dommer.  Det må være tilstrekkelig at kandidatene forankrer sitt standpunkt i teorien, selv om det mest korrekte trolig er ulovfestet forvaltningsrett.

[15] For eksempel Rt. 1992 s. 1235 Rederikvote-dommen hvor Høyesterett legger til grunn at forvaltningen har en viss adgang til forhåndsbinding av sin offentlige myndighet, dersom det anses nødvendig eller ønskelig for å fremme vedkommende hjemmelslovs formål og Rt. 1971 s. 228 Råkollvei-dommen hvor kravet til forhåndsbinding ble ansett å ligge høyt.  Det skal en del til; det har ”formodningen mot seg” at forvaltningen ønsker å binde seg.

[16] Motsatt Frihagen bind I s. 305.  Jeg deler dog ikke Frihagens standpunkt, idet en domstol mht rettsanvendelsen neppe legger en annen forståelse til grunn enn den rettslige korrekte.  Forvaltningens utsagn binder følgelig ikke.  Imidlertid bør kandidatene ikke bevege seg inn i noen omfattende drøftelse av dette spørsmålet.  Her foreligger fritt skjønn – noe som bør presiseres med en kort henvisning til forutgående drøftelse om domstolens prøvingskompetanse.  Inngangsvilkåret er således tilstede.

[17] Slik Eckhoff kap. 12 III.

[18] Det er en viss fare for at kandidatene vil kunne bli noe teoretiske i sin fremstilling av denne problemstillingen.  Når en regel er ulovfestet og såpass uklar som her, bør det være noe ”takhøyde” for hva som kan tas med i en praktikumsbesvarelse.  Som et utgangspunkt bør en ”teoretisering” av problemstillingen ikke trekke ned, men unntak kan tenkes om andre drøftelser må vike pga en utglidende og upoengtert drøftelse av dette ene spørsmål.

[19] Den kunnskapsrike kandidat drøfter hvilken tolkningsnorm som skal legges til grunn.  Noen vil kunne trekke paralleller til avtaleretten – og drøfter om det såkalte subjektive tolkningsprinsipp kommer til anvendelse, dvs. om det er partenes forståelse av begrepet som er avgjørende.  Alternativet er å objektivisere tolkningen, dvs. hva som kan legges i uttrykket ”påregne” etter en alminnelige forståelse.  Høyesterett tar i Rt. 1975 s. 882 uttrykkelig avstand fra læren om objektiv tolkning.  I Rt. 1957 s. 522 Glomfjord-dommen ble det lagt stor vekt på partenes forutsetninger.  Se mer om dette hos Eckhoff kap. 12 avsnitt III.  Kandidatene bør på denne bakgrunn falle ned på den førstnevnte tolkningsnormen.  En slik identifisering av tolkningsnormen klargjør det rettslige krav og bør følgelig honoreres ut over det gjennomsnittlige, særlig hvis den er konsis.

[20] Mao. er det igjen snakk om en pro aut contra-drøftelse hvor relevans og vekt er den avgjørende testen.  Evner kandidaten å drøfte noen relevante og konkrete argumenter, bør det være tilstrekkelig for honorering over gjennomsnittet.  Mangelfullt blir det om kandidaten nøyer seg med en ordlydsfortolkning; av en avgangsstudent bør vi kunne kreve noe mer kreativitet.

[21] Den mest kjente saken er trolig Rt. 1981 s. 745 Isene-dommen.  Det dreide seg om et inngripende vedtak og departementets avgjørelse etterlot ”tvil om alle relevante forhold har vært overveid”.  Ved siden av at domstolen ikke fant det mulig å avgjøre om departementet hadde lagt riktig rettsoppfatning til grunn, fant retten at vedtaket også fremsto som lite rimelig.  Høyesterett forsto jordloven slik at det ikke kan gripes inn med forkjøpsrett med mindre det må anses rimelig klart at man ved inngrepet oppnår et resultat som er bedre – vurdert ut fra lovens formålsbestemmelse – enn resultatet av det salg som det er spørsmål om å gripe inn i.  Når det gjelder særlig inngripende vedtak, skjerpes kravene til begrunnelsen.  Det må fremgå av denne at vedtaket er truffet etter et saklig og forsvarlig skjønn.  Ikke minst må dette gjelde når resultatet av vedtaket umiddelbart fremtrer som svært lite rimelig.  Retten legger mao. til grunn en forholdsmessighetsvurdering, hvor kravene til begrunnelse etter fvl § 25 skjerpes i takt med vedtakets inngripende karakter.  Denne ”målestokken” bør kandidatene på en eller annen måte identifisere.

[22] Dommer som tradisjonelt er nyttet til å illustrere regelen er (a) Rt. 1933 s. 548 Raadhushospits-dommen hvor støtte til en fagforening syntes å være motiverende for å nekte et hotell skjenkerett – noe Høyesterett anså ”lovstridig”, (b) Rt. 1939 s. 299 bensinstasjon-dommen hvor skatterestanser urettmessig ble brukt som grunn for å nekte dispensasjon etter ildsfarlighetsloven, (c) Rt. 1957 s. 86 Frogner Hospits-dommen hvor forvaltningen avslo en søknad om hotellbevilling, idet kommunen selv ønsket å disponere lokalene til studenthybler.  Tross formålets saklighet var det etter Høyesteretts mening ikke rettmessig, (d) Rt. 1965 s. 712 Georges-dommen hvor en restaurant var nektet dispensasjon fra reglene om stengetid for å drive nattklubb.  Høyesterett kom til at forvaltningen urettmessig hadde lagt vekt på fagforeningens standpunkt mht forlenget arbeidstid og (e) Rt. 1976 s. 614 vaktmester-dommen hvor sosiale forhold ble funnet ikke å være utenforliggende hensyn ved vurdering av om hvem som skulle ansettes som vaktmester ved en offentlig skole.  Endelig nevnes RG 1969 s. 325 Tjøme motell-dommen - som til tross for Frihagens omtale i bind III s. 244 ikke kan forventes nevnt av kandidatene, hvor lagmannsretten fant at kommunen hadde brukt dispensasjonsmyndigheten som et middel til å påvirke prisen på et strandareal som var overdratt.  Kommunen hadde da tatt hensyn som lå utenfor strandlovens ramme – og vedtaket ble kjent ugyldig.

[23] Konsesjonslovens § 1 og jordlovens § 1.  Det bør ikke være problematisk for kandidatene å finne frem til disse bestemmelser, idet de begge er henvist til i departementets vedtak.  Makter ikke kandidaten å finne bestemmelsene, bør det trekke ned.

[24] Det bør gjøres et poeng ut av at det rettslige kravet ikke er at feilen skal ha virket inn på vedtaket, kun at den kan ha virket inn – dvs. at det foreligger en viss mulighet for innvirkning.

[25] At innvirkning er et vilkår for ugyldighet kan forankres i flere rettskildefaktorer.  Det bør kunne kreves at kandidaten viser til en av disse.  De aktuelle faktorene er enten en analog fortolkning av fvl § 41, ulovfestet forvaltningsrett eller rettspraksis.  Fra rettspraksis er de mest kjente dommene Rt. 1952 s. 722 Drosje-dommen hvor feilen besto i personell kompetansesvikt i første instans, men hvor dette ble reparert av felles klageorgan og således ikke ledet til ugyldighet og Rt. 1965 s. 466 Prøveskilt-dommen hvor feil myndighet inndro et sett med prøveskilt, men hvor den kompetente instans neppe ville kommet til annet resultat.  Følgelig ble vedtaket ikke kjent ugyldig.

[26] Trolig er den mest kjente dommen Rt. 1951 s. 19 Mortvedt-dommen hvor noen drosjeeiere var blitt nektet drosjebevilling idet de hadde vært passive medlemmer av Nasjonal Samling under krigen.  Nektelsen ble kjent ugyldig fordi den etter Høyesteretts mening var ”så urimelig og så stridende mot alminnelig samfunnsoppfatning” at den måtte anses rettsstridig.  Også Rt. 1981 s. 745 Isene-dommen vil kunne trekkes frem her, selv om resultatet også ble begrunnet i sviktende begrunnelse og skjønn.  Retten konkluderte med at vedtaket fremsto som ”lite rimelig”.  I Rt. 1961 s. 1049 Drosjeplass-dommen ble det ansett som rettsstridig å pålegge en drosjeeier å ha sin holdeplass på et så avsidesliggende sted at kan ikke kunne leve av kjøringen. Tilsvarende Rt. 1979 s. 994.  Nevnes kan også Rt. 1990 s. 874 Fusa-dommen som generelt viser til domstolenes adgang til å prøve om forvaltningsskjønnet er åpenbart urimelig, samt Rt. 1973 s. 460 Fjærkre-dommen hvor et helseråd krevde at et gårdsbruk måtte opphøre med sin virksomhet med bare 13 dagers varsel.  Domstolen fant at påbudet var for drastisk, idet samme virkning (vedtakets målsetning) ville kunne oppnås med bruk av mindre inngripende virkemidler.

[27] Det virker unaturlig å ta opp disse problemstillinger i tilknytning til denne ”mangelen”.

[28] Dog er rettskraft aktuelt å trekke inn som et moment i vurderingen av om mortifikasjon kan pådømmes for beskyldningen om underslag, jfr. (ii) i brødteksten nedenfor.

[29] Høyesterett har avgitt en rekke dommer med slikt standpunkt, se Mæland s. 15-16.  Likevel er det sannsynlig at de fleste kandidater vil forankre synspunktet i folkeretten, idet den trolig mest kjente (og i norsk juridisk teori hyppig refererte) dommen er avgitt av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) i 1994 - Jersildsaken, jfr. Series A no 298.  Om faktum vises det til Mæland s. 16.  Dansk Høyesterett dømte journalist Jersild, men EMD kom til at dette var en krenkelse av EMK art. 10.  EMD la til grunn at de omstridte utsagn i utgangspunktet ikke var vernet av art. 10, men vurderingen ble annerledes for journalisten.  Fjernsynsprogrammet Jernsild hadde produsert hadde ikke til hensikt å propagandere de rasistiske ideer utsagnene bygget på.  Tvert om forsøkte journalisten å avsløre, analysere og forklare utsagnenes hjemmelsmenn.  Med sin presentasjon hadde journalisten vist at han ikke innesto for utsagnenes innhold – han hadde tvert om distansert seg fra holdningene og stigmatisert hjemmelsmennene som ekstremister, kriminelle, rasistiske og antisosiale.  EMD la vekt på hensynet til ytringsfriheten – og viste til massemedias funksjon i et demokratisk samfunn.  Å kriminalisere en journalist for å assistere til at intervjuer ble formidlet, kunne svekke den offentlige debatt om saker av allmenn interesse – og retten uttalte at slik kriminalisering burde tilrås utelukkende hvor det var gode grunner til det.  Jersildsaken relaterer seg til straff etter det som tilsvarer strl. § 135a (minoritetsvern) – og er således ikke direkte overførbar.  Men dommen brukes som illustrasjon i flere sentrale fag i studiet (strafferett, statsrett og folkerett/internasjonal rett) og bør derfor være vel kjent av kandidatene.  EMD legger forutsetningsvis til grunn at referenten i utgangspunktet har et individuelt ansvar for utsagnenes straffbare innhold.  Dette er det sentrale poenget.  Noen av de kunnskapsrike kandidater vil trolig i tillegg problematisere dommens gjennomslagskraft i norsk rett, jfr. Rt. 1994 s. 610 Bølgepappsaken.  Høyesterett uttalte her at dersom ”en norsk domstol skal ha grunnlag for å fravike det som følger av norske [regler], må den avvikende regel som kan bygge på folkerettslige kilder fremtre som tilstrekkelig klar og entydig til å kunne tillegges slik virkning.  Særlig må dette gjelde…dersom det blir tale om å endre en rettstilstand som bygger på klar og innarbeidet norsk lovgivning eller praksis”.  Det oppstilles således et forholdsmessig kvalitetskrav til folkeretten som rettskilde.  Det er en viss fare for at denne siste problemstillingen kan bli noe teoretisk – og blir den for omfattende, er spørsmålet om det bør lede til trekk.  Sensuren bør dog være liberal. 

[30] Utgangspunktet er - naturlig nok - at det ikke er tilstrekkelig å føre bevis for andre klanderverdige forhold enn de beskyldningene gir uttrykk for, jfr. bl.a. Rt. 1913 s. 810, 1988 s. 1398 og 1994 s. 348.  Dette kan neppe sies å være tilfelle etter oppgavens faktum.  Det kreves ikke bevis for enhver detalj i beskyldningene.  Mindre og uvesentlige unøyaktigheter eller overdrivelser kan det sees bort fra.  Det som må bevises er det vesentlige - selve kjernen - av beskyldningen, jfr. bl.a. Rt. 1970 s. 1087 og 1992 s. 587.

[31] Kandidater som kommer til at sannhetsbevis er ført og konkluderer med straffrihet etter strl. § 249 nr. 1, må gå videre til bestemmelsens nr. 2.  Det må da foretas en aktsomhetsdrøftelse – som i grove trekk vil omfatte de samme argumenter som aktsomhetsdrøftelsen etter nr. 3.  Om denne se nedenfor i brødteksten.  Noen av disse kandidater vil kanskje også drøfte nr. 3 subsidiært.  Er drøftelsen skjønnsom, gir dette klarligvis uttelling, jfr. løpende brødtekst.

[32] Jfr. ”…uttalt sig til berettiget varetagelse av…andres tarv” og forutsetningsvis Rt. 1888 s. 64 og 1909 s. 313.

[33] Se Mæland s. 27-28 med henvisninger til relevant rettsprakis.

[34] Beviselig sanne utsagn kan naturlig nok ikke mortifiseres, jfr. ordlyden i strl. § 253 nr. 1.

[35] Jfr. Mæland s. 14-15 som henviser til Rt. 1979 s. 727 på side 736.

[36] Sml. Mæland s. 13 med henvisning til relevant rettspraksis.

[37] Disse kandidater bør fortsette drøftelsen subsidiært som den andre gruppen kandidater, jfr. den videre brødtekst.

[38] Noen kandidater vil først drøfte skyldkravet, idet dette er ”å hoppe over gjerdet der det er lavest”.  Andre vil drøfte sannhetsbeviset før de drøfter skyldkravet.  Veien til konklusjonen er neppe avgjørende for karakterfastleggingen, men drøfter kandidaten først skyldkravet – og kommer til at journalisten ikke har utvist den nødvendige skyld og følgelig ikke kan straffes, bør han subsidiært drøfte de objektive vilkår, herunder sannhetsbeviset.  Er den subsidiære drøftelsen fraværende, bør det trekke ned.  Jeg velger først å drøfte de objektive vilkår for straff inkl. kravet til sannhetsbevis, idet en slik rekkefølge ikke nødvendiggjør en subsidiær drøftelse.  Dette virker mer ryddig og oversiktlig.

[39] Med skatteunndragelse forstås unnlatelse av å oppgi næringsinntekt til skattemyndighetene.  Underslag er legaldefinert i strl. § 255 til rettsstridig å forføye over penger som er innfordret for en annen eller som på annen måte er betrodd gjerningsmannen.  Rt. 1988 s. 1398 legger til grunn at unndragelse av å betale dokumentavgift ikke er å anse som sannhetsbevis for påstand om skatteunndragelse.

[40] Kandidatens konklusjon er - som vanlig - ikke avgjørende.  Problemstillingene i tilknytning til dette utsagnet er krevende og det bør derfor gis rikelig uttelling om kandidaten evner å identifisere problemene og fullfører drøftelsene på en forsvarlig måte.

[41] Hurry måtte saksøke avisens redaktør og evnt. også vaktsjef for å straffsanksjonere utsagnet i overskriften.

[42] Se Mæland s. 39-40.

[43] Jfr. Rt. 1928 s. 1047 og 1971 s. 52.  Se forøvrig Mæland s. 40.

[44] Jfr. oppgavetekstens del II 4. avsnitt; ”Hurry reiste injuriesak…med krav om straff og mortifikasjon for beskyldninger både om underslag og om skatteunndragelse…”.  Det kan synes som om journalistens generelle omtale av fornærmedes alkoholinntak ikke omfattes.  Dog er det ikke tvilsomt at omtalen omfattes av Hurrys påstand, jfr. 5. avsnitt; ”…det var straffbart av avisen å omtale at han drakk øl og hvor meget…derfor fremsatt straffekrav for denne omtalen”.